Lifestyle

Hello April! + TMI Tag!

Hi dolls!

Long time no see, huh?! I know! And I’m so sorry but March has been such a long month for me. It seemed like forever, but finally April is here and I’m super excited about that! Why, you ask? Because it’s my birthday month! I’ll be 24 on the 24th of this month, which calls for a little party, right? Anyway, I’m not going to ramble about that, I just wanted to let you guys know that I’m back and I’ll try to blog every other day. Today we’ll start of with the TMI Tag. So if you want to get to know me a bit better, keep on reading!
Long time no see, hé?! Ik weet het! En het spijt mij enorm, maar maart was zo’n lange maand voor mij. Het leek een eeuwigheid, maar eindelijk is april er en hier ben ik enorm blij om! Waarom? Omdat ik deze maand jarig ben! Ik word op 24 april 24 jaar jong, en dat vraagt om een feestje, toch? Maar goed, ik wou jullie laten weten dat ik terug ben en ik ga proberen om de dag te bloggen. Vandaag begin ik met de TMI Tag. Dus als je me wat beter wil leren kennen, lees dan zeker even verder!1. What are you wearing? 
Jeans and a tank top. I know, pretty boring, but I don’t have to go out or anything today so yeah.
1. Wat draag je?
Een jeans en een topje. Ik weet het, nogal saai, maar ik moet vandaag nergens naartoe, dusja.

2. Ever been in love?
Absolutely! 
2. Ooit verliefd geweest?
Natuurlijk?

3. Ever had a terrible breakup?
I did have a pretty bad breakup indeed, which I honestly don’t like to talk about at all up until this day.
3. Ooit een vervelende breakup gehad?
Die heb ik inderdaad gehad en daar praat ik vandaag nog steeds helemaal niet graag over.

4. How tall are you?
I’m super small, just 1m65.
4. Hoe groot ben je?
Ik ben heel klein, maar 1m65.

5. How much do you weigh?
A lot of girls don’t want to answer this question, but since I did weight loss wednesdays on my blog as well, I really don’t mind. I’m around 64 kg at the moment, but trying to loose weight.
5. Hoeveel weeg je?
Veel meiden willen deze vraag niet beantwoorden, maar aangezien ik op mijn blog ook al weight loss wednesdays heb gedaan, vind ik het niet zo erg. Ik weeg ongeveer 64 kg, maar probeer wat te vermageren.

6. Any tattoos?
Nope.
6. Heb je tatoos?
Nope.

7. Any piercings? 
If you count piercing your ears twice on each side (the second one is just right above the first one on each side, nothing fancy), than yes. If not, than no.
7. Heb je piercings?
Als je gaatjes in de oren meetelt, dan ja. Indien niet, dan nee. Ik heb aan elke kan 2 gaatjes. Gewoon boven mekaar, niets speciaals dus.

8. OTP?
I’ll go with Anna and Jofy from the Saccone Joly’s on YouTube. I don’t know if this counts because to be honest I didn’t know what this meant until I saw a few other people do this tag. I just love those two!
8. OTP?
Anna en Jofy van de Saccone Joly’s op YouTube. Ik weet niet of dit telt aangezien ik eigenlijk niet wist wat dit betekende. Maar ik vind dit gewoon zo’n mooi koppel!

9. Favourite show?
Pretty Little Liars!
9. Favoriete TV show?
Pretty Little Liars!

10. Favourite bands?
I don’t really listen to bands..
10. Favoriete bands?
Ik luister niet echt naar bands..

11. Something you miss?
I really miss ballet (pointes in specific) and just dancing in general! I did ballet for about 15 years but had to stop when I went to uni. It makes me really sad when I see other people dance (professionally), because that is what I wanted to do originally. 
11. Iets dat je mist?
Ballet (vooral pointes) en dans in het algemeen mis ik heel erg! Ik heb ongeveer 15 jaar ballet gedaan, maar moest stoppen toen ik naar de universiteit in een andere stad ging. Ik word er echt verdrietig van als ik andere mensen (professioneel) zie dansen, want dat is wat ik oorspronkelijk ook wou doen!

12. Favourite Song?
Hhmm.. I hardly ever have a favorite song. I just like Rihanna a lot, but if I had to choose something as this pointe, it would be Slow Down by Selena Gomez.
12. Favoriete liedje?
Hhmm.. Ik heb zelden echt een favoriete liedje. Ik hou heel veel van Rihanna, maar als ik op dit moment echt iets zou moeten kiezen, dan zou het Slow Down van Selena Gomez zijn.

13. How old are you?
I’ll be 24 on the 24th of april, but a lot of people think I’m a lot younger!
13. Hoe oud ben je?
Ik word 24 op 24 april, maar veel mensen denken dat ik jonger ben!

14. Zodiac sign?
Taurus!
14. Sterrenbeeld?
Stier!

15. Quality you look for in a partner?
Funny, makes me feel safe, pretty eyes, … All the things my boyfriend has!
15. Eigenschap die je in een partner zoekt?
Grappig, mij veilig laten voelen, mooie ogen, … De dingen die mijn vriend heeft!

16. Favorite quote?
I actually don’t have a favorite. I like a lot of quotes!
16. Favoriete quote?
Ik heb eigenlijk geen favoriet. Ik vind er veel leuk!

17. Favorite actor?
Again, I don’t really have one. :p Probably because I like horror movies and there’s always other actors involved.
17. Favoriete acteurs?
Weeral, heb ik niet echt. :p Waarschijnlijk omdat ik vooral van horror hou en daarin komen altijd andere acteur voor.

18. Favorite color?
Pink! But also navy and cream!
18. Favoriete kleur?
Roze! Maar ook donkerblauw en beige!

19. Loud music of soft?
Soft! I know this might sound weird but I’m not that much of a music person.
19. Luide of zachte muziek?
Zachte! Dit klinkt misschien raar, maar ik ben niet zo’n muziek persoon.

20. Where do you go when you’re sad? 
Probably just my room or shopping. Depending on how sad I am.
20. Waar ga je naartoe als je droevig bent?
Waarschijnlijk naar mijn kamer of shoppen. Hangt ervan af hoe droevig ik ben.

21. How long does it take you to shower?
It takes from 5 minutes to 25 minutes, depending on if I have to wash my hair and things like that.
21. Hoe lang douche je?
Tussen 5 en 25 minuten. Hangt ervan af of ik mijn haar moet wassen en zulke dingen.

22. How long does it take you to get ready in the morning?
Anywhere from 15 minutes to an hour and a half I think. Again depending on what I have to do and whether I’m taking my time to get ready. :p 1,5 hours is only when I have to wash my hair and everything and when I’m taking my time to do everything. Usually I’m ready in about half an hour.
22. Hoe lang duurt het om je klaar te maken in de ochtend?
Ergens tussen de 15 minuten en 1,5 uur denk ik. Hangt er enorm vanaf wat ik precies allemaal moet doen (haar wassen of niet bijvoorbeeld) en of ik mijn tijd ervoor neem of me haast. :p 1,5 uur is enkel wanneer ik mijn haar moet wassen en ook echt mijn tijd neem om me klaar te maken. Meestal duurt het een halfuurtje.

23. Ever been in a physical fight?
Nope.
23. Ooit in een fysiek gevecht geraakt?
Nope.

24.Turn on?
Blue eyes and nice teeth!
24. Turn on?
Blauwe ogen en mooie tanden!

25. Turn off?
Bragging and macho’s.
25. Turn off?
Opscheppen en macho gedrag.

26. The reason I joined YouTube?
Because of my blog, even though I don’t really have a YouTube channel where I make videos..
26. Waarom ben je een YouTube begonnen?
Voor mijn blog, hoewel ik niet echt een YouTube kanaal heb waar ik filmpjes op maak. 

27. Fears?
Spiders and to lose people I love!
27. Angsten?
Spinnen en om mensen waar ik om geef te verliezen!

28. Last thing that made you cry?
Thinking about my grandma who past away a few months ago. I just miss her so bad!
28. Wat heeft je het laatst aan het huilen gebracht?
Toen ik aan m’n oma dacht die enkele maanden geleden gestorven is. Ik mis haar enorm!

29. Last time you said you loved someone?
This morning.
29. Wanneer zei je voor het laatste dat je van iemand houdt?
Deze ochtend.

30. Meaning behind your YouTube/Blog name?
“Sweet” stands for my name, which is given to people with a sweet character, “Sparkly” stands for my girlyness and “Serendipity” is because I wanted my blog to be something beautiful people discovered by accident when looking for something. 
30. Betekenis van je YouTube/Blog naam?
“Sweet” staat voor mijn naam, die gegeven wordt aan mensen met een ‘zoet’ karakter, “Sparkly” staat voor het meisjesachtige in mij en “Serendipity” omdat ik wou dat mijn blog iets moois werd waar mensen per ongeluk op uitkwamen terwijl ze iets zochten. 

31. Last book you read?
The Dutch version of “Girls in trouble” by Caroline Leavitt.
31. Laatste boek dat je las?
“Hou me vast” van Caroline Leavitt.

32. The book you’re currently reading?
Not reading any at the moment.
32. Het boek dat je momenteel leest?
Geen voor het moment.

33. Last show you watched?
American horror story.
33. Laatste serie die je zag?
American horror story.

34. Last person you talked to?
My mom!
34. Laatste persoon waarmee je sprak?
Mijn mama!

35. The relationship between you and the person you last texted?
My boyfriend.
35. De relatie tussen jou en de persoon die je het laatst een sms stuurde?
Mijn vriend.

36. Favorite food?
Pasta! No doubt possible! (Italian girl over here, haha)
36. Favoriete eten?
Pasta! Geen twijfel mogelijk! (Italiaanse meid hier, haha)

37. Place you want to visit?
America! I’ve been to New York yet, so maybe LA?
37. Plaats waar je naartoe wil?
Amerika! Ik ben al naar New York geweest, dus misschien LA?

38. Last place you were?
Aachen.
38. Laatste plaats waar je geweest bent?
Aken.

39. Do you have a crush?
Yes!
39. Do you have a crush?
Ja!

40. Last time you kissed someone?
Sunday. :( 
40. Last time you kissed someone?
Zondag.

41. Last time you were insulted?
Sunday, but it was a ‘joke’. :p
41. Laatste keer dat je beledigd werd?
Zondag, maar dat was een ‘grapje’. :p

42. Favorite flavor of sweet?
Berry!
42. Favoriete smaak van snoepje?
Bessen!

43. What instruments do you play?
None.
43. Welke instrumenten bespeel je?
Geen.

44. Favorite piece of jewelry?
My grandma’s ring!
44. Favoriete juweel?
De ring van mijn oma!

45. Last sport you played?
Does fitness count? If not, no idea! :p
45. Laatste sport die je speelde?
Telt fitness? Indien niet, geen idee! :p

46. Last song you sang?
Royals by Lorde.
46. laatste liedje dat je zong?
Royals van Lorde.

47. Favorite chat up line?
Don’t have one and most of the time I don’t like them. :p
47. Favoriete openingszin?
Heb ik niet en vind ik meestal ook niet leuk. :p

48. Have you ever used it? 
I’ve never used any.
48. Heb je hem ooit gebruikt?
Ik heb er nooit één gebruikt.

49. Last time you hung out with anyone?
Sunday.
49. Laatste keer dat je iets leuk deed met iemand?
Zondag.

50. Who should answer these questions next?
Marijke from MarykeJane and Anneleen from Teasistars! And everyone who reads this! Leave your post/answers in the comments!
50. Wie moet deze vragen als volgende beantwoorden?
Marijke van MarykeJane en Anneleen van Teasistars! En iedereen die dit leest! Laat je blogpost/antwoorden in de comments!

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box!
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken!Healthy Oatmeal Pancakes | #2014BloggerChallenge Topic 6

Hi dolls!

For topic 6 of the 2014 Blogger Challenge, food, I decided to share my current favourite breakfast with you guys! So if you want to know what it is and how easy it is to make, keep on reading! ☺️
Voor het 6de onderwerp van de 2014 Blogger Challenge, eten, besloot ik mijn favoriete ontbijt van dit moment met jullie te delen! Dus als je wil weten wat het is en hoe makkelijk het te maken is, lees dan zeker even verder! ☺️So let’s start off with the ingredients you will need:

♡ 3 tablespoons of oatmeal
♡ 1 tablespoon of soy yoghurt
♡ 1 egg
♡ 1/2 dl of soy (almond) milk
♡ tiny bit of olive oil or coconut oil
♡ optional: cinamon, agave syrup, …

Laten we beginnen met de ingrediënten:
♡ 3 eetlepels havermout
♡ 1 eetlepel soya yoghurt
♡ 1 ei
♡ 1/2 dl soya (amandel) melk
♡ klein beetje kokosolie
♡ optioneel: kaneel, agave siroop, …


Now here’s the few easy steps you’ll have to do:
♡ Mix all the ingredients in a bowl
♡ Put it in the fridge overnight
♡ Divide the mixture in 2 pancakes and fry in a pan with a tiny bit of coconut oil (or olive oil)

En dit zijn de eenvoudige stapjes die je moet doen:
♡ Meng alle ingrediënten in een kom
♡ Laat he mengsel een nachtje in de koelkast staan
♡ Verdeel het mengsel in 2 pannenkoekjes en bak ze in een klein beetje kokosolie (of een andere olie)


This is a super easy recipe for when you’re in a rush in the morning, because you can make it the day before. It’s better to leave the mixture overnight, but if you forgot to make it in the evening, you can still make it in the morning as well. The mixture will just be a tiny bit more runny because the oatmeal didn’t get the chance to absurd some of the milk.
Dit is een super simpel recept voor wanneer je gehaast bent ’s morgens. Je kan dit makkelijk de dag ervoor maken. Het is beter om het een nachtje te laten rusten in de koelkast, maar als je het ’s avonds vergeten bent, kan je het ook makkelijk ’s morgens maken. Het mengsel zal dan gewoon iets vloeibaarder zijn omdat de havermout de melk niet heeft kunnen absorberen.

The only thing you still ‘have’ to do in the morning, is put some fresh fruit on it, and that’s it. I chose mango this time, but I usually go for blueberries instead! To make it a bit more sweet, I also add some  agave syrup. This is a healthier option than just plain sugar for example, but it’s very good! Of course these last 2 ingredients are optional. You can add anything you like or keep them plain! ☺️

Het enige dat je dan ’s morgens nog ‘moet’ doen, is vers fruit toevoegen en je bent klaar. Ik koos deze keer voor mango, maar meestal ga ik voor bosbessen! Om het nog net iets zoeter te maken, heb ik nog wat agave siroop toegevoegd. Dit is een gezondere optie dan gewoon suiker bijvoorbeeld, maar het is heel lekker! Natuurlijk zijn deze 2 laatste ingrediënten optioneel. Je kan eender welke toping gebruiken op deze pannenkoekjes! ☺️This recipe makes 2 small pancakes, which is meant for 2 people. This might seem like it won’t be enough, but trust me, this is very filling and just one of these pancakes will make you full up until lunch!
Dit recept is bedoeld voor 2 kleine pannenkoekjes, en dit is bedoeld voor 2 personen. Dit lijkt misschien heel weinig, maar geloof me, het is enorm vullend en met 1 pannenkoekje heb je genoeg tot aan de lunch!

Bon appetit! ☺️


Organizing, scheduling and planning life, school and a blog?

Hi dolls!

Today’s post is a bit different. I’m basically asking you guys for your opinions, tips and tricks, advice, … for something. I would really appreciate it if you could take this minute to leave your thoughts on this topic in the comments or tweet me or mail me or any other way you want to contact me.
Het artikel van vandaag is een beetje anders. Ik vraag jullie deze keer eigenlijk om jullie mening, tips en tricks, advies, … voor iets. Ik zou het enorm appreciëren moest je dit minuutje even de tijd nemen om jou gedachten op dit onderwerp in de comments, via een tweet, via mail of op eender welke andere manier achter te laten.

So the topic I wanted to talk about was organizing/scheduling my life. I have been super busy with school lately because I’m in my last year of uni, which means my masters thesis has to be completely finished in May. On top of that, I’ve been trying to keep the posts coming on my blog, but as you might have noticed, it’s not been going that easy. 
Het onderwerp waar ik het over wou hebben, is organiseren/plannen van mijn leven. Ik heb het de laatste tijd enorm druk met school omdat ik in mijn laatste jaar universiteit zit, wat betekent dat mijn thesis helemaal af moet zijn in mei. Daarbovenop probeer ik ook mijn blog niet uit het oog te verliezen, maar zoals je misschien gemerkt hebt, lukt dat niet zo makkelijk.

So where do you guys come in? I would like to make some kind of schedule or something to keep myself organized for both my blog and my school work. That’s why I wanted to ask you guys any kind of tips and tricks that you use to keep everything organized, to stay on top of everything you have to do, to plan those things and to just manage everything properly. This goes from studying, to making pictures for my blog, to organizing all those blog and school things on your computer, to being able to have a drink with friends without having to worry about everything I still have to do. Anything you can think of that helps you, leave it in the comment.
Waar komen jullie dan aan bod? Ik zou graag een soort schema of iets dergelijks voor mezelf maken voor zowel mijn blog en schoolwerk. Daarom wou ik jullie alle tips en tricks vragen die jullie zelf gebruiken om alles georganiseerd te houden, om alles te plannen en gewoon om alles een beetje onder controle te worden. Dit gaat van studeren, tot foto’s maken voor mijn blog, tot het organiseren van al die blog en school dingen op je computer, tot het mogelijk maken om ook nog iets met vrienden te kunnen gaan drinken zonder mij druk te hoeven maken over wat ik nog allemaal moet doen. Eender wat jou helpt, laat het zeker achter in de reacties.

Once I figure out something that works for me, I will write a post about it myself where I will mention everyone that responded and helped me by giving me any advice as a little thank you.  But for now I’m not at that point that I’m able to help you guys out yet.
Eens ik zelf iets gevonden heb dat voor mij werkt, ga ik daarover een artikel schrijven waarin ik iedereen die gereageerd heeft en mij dus hielp vermeld, als een kleine dankjewel.

Hope you all have a good scheduling/planning/organizing system yourselves and would love to read them in the comments! Also include motivational tips and tips on how to actually get things done, if you have any.
Ik hoop dat jullie zelf een goed scheduling/planning/organizing systeem hebben en ik zou ze graag in de reacties lezen! Laat ook motivatie tips achter en tips over hoe je effectief aan de slag geraakt/dingen gedaan krijgt, als je die hebt.

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box!
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken!


Spending Ban | Why? For How Long? How?

Hi dolls!

Today’s post is a little update. I’ve mentioned this on twitter before, but for those of you who don’t follow me yet: I’m doing another spending ban. Keep on reading if you want to know why, for how ling and things like that.
Het artikel van vandaag is een kleine update. Ik heb dit eerder al op twitter gezegd, maar voor degenen die mij daar nog niet volgen: ik doe opnieuw een spending ban. Lees even verder als je wil weten waarom, voor hoelang en meer.


For those of you who don’t know yet, a spending ban is a period where you don’t buy anything unnecessary, such as makeup. :p
Voor zij die het misschien nog niet weten, een spending ban is een periode waarin je niets onnodig koopt, zoals makeup. :p

The reason for starting another spending ban is because I will be going to Aachen in Germany on the 29th of march. Since I want to do some shopping there, I want to save a little first. 
De reden dat ik opnieuw een spending ban doe, is omdat ik 29 maart naar Aken ga in Duitsland. Aangezien ik daar toch ook wel wat wil kunnen shoppen, moet ik eerst wat sparen van mezelf. 

I’m starting my spending ban tomorrow. I actually wanted to start today, but I’m going to a few shops today with my best friend so I can’t promise I won’t buy anything. As long as I succeed a spending ban of 30 days, it’s okay and I will still have more than 30 days if I start tomorrow. I’m allowing myself to still buy some things today, not too much though! Starting tomorrow, I won’t buy anything anymore, except when I really need something. When I say need, I mean things like shampoo for example because I obviously can’t not wash my hair. But when I’m out of something makeup wise, I’m not considering that as ‘needing’ a new one. :p
Ik begin mijn spending ban morgen. Ik wou eigenlijk vandaag starten, maar omdat ik vandaag nog naar enkele winkels ga met mijn beste vriendin, kan ik niet beloven dat ik niets ga kopen. Het maakt op zich ook niet uit, zolang ik hem maar minsten 30 dagen doe, en daar kom ik zeker aan als ik morgen begin. Ik laat mezelf dus toe om vandaag nog enkele dingen te kopen, maar niet te veel! Vanaf morgen koop ik niets meer, behalve wanneer ik echt iets nodig heb. En daarmee bedoel ik dan zoiets als shampoo, aangezien ik mijn haar niet gewoon niet kan wassen. Maar wanneer iets van mijn makeup op is, heb ik dat niet nodig in mijn ogen, dus koop ik ook niets nieuw. :p

Whenever I buy something (other than food obviously :p), I will mention that in an update post, so you guys will be able to tell whether it was something I needed, or whether I cheated and bought something I didn’t need.
Wanneer ik iets koop gedurende de spending ban (behalve eten dan :p), zal ik dat vermelden in een update post, zodat jullie zelf kunnen zien of ik enkel dingen kocht die nodig waren of of ik eigenlijk vals gespeeld heb en iets kocht dat ik niet nodig had.

For how long will I be doing this spending ban? Up until march 29th, so for about a month. On that day I will be in Germany, so I will be allowed to buy things again. Yaayy
Hoelang zal ik deze spending ban proberen vol te houden? Tot 29 maart, dus ongeveer een maand. Op die dag ben ik al in Duitsland, dus dan wil ik mezelf toch toelaten iets te kopen. Yaayy

That’s it for today. If you have any tips on how to succeed, please let me know in the comments. Because as a beauty blogger, I can always use some tips and help with this.
Dat was het voor vandaag. Als je nog tips hebt om dit vol te houden, laat het dan zeker even achter in de comments. Want als beauty blogger kan ik op dat gebied altijd wel tips en hulp gebruiken.

10 Things I Love About Italy | My Roots

Ciao Belle Ragazze

Or in other words: Hi beautiful girls! For those of you who don’t know this yet: I’m half Italian and I thought it would be fun to do a little post about this. I was inspired by this video my dad e-mailed me a while ago and I wanted to share some things I like about Italy with you guys!
Of in andere woorden: Hoi schoonheden! Voor degenen die dit nog niet weten: Ik ben half Italiaanse en ik dacht dat het wel leuk zou zijn om hier een artikel over te maken. Ik werd geïnspireerd door deze video die mijn papa mij een tijdje gelede mailde en ik wou daarom enkele dingen met jullie delen die ik zo leuk vind aan Italië!


1. Pasta
This was the first thing in the video, and honestly it’s the first thing I think of when I think of Italy too! If there is one food I could eat for the rest of my life and never get sick of it, it would be pasta! My favorite one is Pasta al Pomodoro, which is basically pasta with fresh tomato sauce. It’s so easy to make but oh so delicious! You can’t compare it to any pasta you can eat anywhere else and when you’re in Italy, you have to go somewhere non-touristic to taste the real pasta like it’s supposed to be! Luckily I don’t have to go to Italy for that since my dad and the rest of my family knows how to make real Italian food themselves.
1. Pasta
Dit was het eerst genoemde in de video en om eerlijk te zijn is dit ook het eerste waar ik aan denk als ik aan Italië denk! Als er 1 ding is dat ik voor de rest van mijn leven kan eten zonder het beu te worden, dan is het wel pasta! Mijn favoriete pasta is pasta al pomodoro, een basis pasta met een verse tomatensaus. Dit is zo’n makkelijk gerecht, maar oh zo lekker! Je kan dit, net zoals andere pasta’s, jammer genoeg niet vergelijken met eender welke pasta die je in andere landen kan eten en wanneer je in Italië bent, moet je echt in een niet-touristische streek zijn om de echte pasta te proeven zoals hij hoort te zijn! Gelukkig hoef ik daarvoor niet naar Italië aangezien mijn papa en de rest van mijn familie weten hoe je echt Italiaans eten moet maken.

2. Olive
When we’re on holiday in Italy, I always want to see a field of olive trees, or my Italian holiday isn’t complete. I don’t know why, I just love the way they look, and I’m just obsessed with olive.
2. Olive
Als ik in Italië op vakantie ben, moet ik echt een veld olijfbomen gezien hebben of mijn Italiaanse vakantie is niet compleet. Ik weet niet waarom, maar ik hou gewoon enorm van hoe ze eruit zien en ik ben echt verslaafd aan olijven.

3. La Lingua
Italian to me, like to a lot of other people, is the language of love. I love listening to it, which is why I love Italian music, even though I only understand a little of it and don’t speak it myself. I’ve been a bit mad at my dad about this for a long time, but eventually I realized there were reasons why he couldn’t teach us Italian when we were little. But because I love the language so much, one of my goals in my Day Zero Project is to learn a little Italian. My nonna only speaks Italian and Dutch is very hard for her. She tries, because we can’t speak Italian, but it still is hard to talk to her like everyone should be able to talk to his/her grandparents. I’ve been regretting the fact that I can’t speak Italian even more ever since my nonno died about a year ago.
3. La Lingua
Italiaans is voor mij, net zoals voor velen, de taal van de liefde. Ik luister er enorm graag, en daarom luister ik ook graag naar Italiaanse muziek, ook al versta ik er maar een beetje van en spreek ik het zelf niet. Ik ben hier heel lang nogal kwaad over geweest op mijn papa, maar uiteindelijk snapte ik de redenen wel waarom hij het ons niet kon leren toen we klein waren. Maar omdat ik de taal zo mooi vind, is één van mijn doelen uit mijn Day Zero Project om een beetje Italiaans te leren. Mijn nonna spreekt bijna alleen maar Italiaans en Nederlands is erg moeilijk voor haar. Ze probeert wel heel hard omdat wij geen Italiaans spreken, maar het is toch moeilijk om met haar te babbelen zoals iedereen tegen zijn grootouders zou moeten kunnen. Ik heb zo’n spijt van het feit dat ik geen Italiaans kan sinds mijn nonno ongeveer een jaar geleden gestorven is.

4. Mozzarella di Bufala
Mozzarella is so yummy, but once you tried buffalo mozzarella, you will only want that! It’s so much better than the regular mozzarella. Unfortunately you can’t just get the right one anywhere.
4. Mozzarella di Bufala
Mozzarella is zo lekker, maar eens je buffelmozzarella geprobeerd hebt, wil je niet anders meer! Het is zoveel beter dan gewone mozzarella. Jammer genoeg is het niet overal te krijgen.

5. Architettura
I love cities like New York with the gigantic buildings, but I also really love looking at old building, buildings with a history behing them.
5. Architettura
Ik hou van steden zoals New York bijvoorbeeld met gigantische gebouwen, maar ik hou ook enorm van oude gebouwen waar een geschiedenis achter zit.

6. Il Tartufo 
I know Italy isn’t the only place for truffles, but I really like pasta with truffles, which is why I mention them anyway! You can smell a good truffle from miles away when you’re cooking and I really love that smell in our house!
6. Il Tartufo
Ik weet dat Italië hiervoor niet de enige plek is, maar ik hou enorm van pasta met truffel en daarom vermeld ik dit toch even! Je kan dit van mijlenver al ruiken wanneer iemand met truffel kookt en ik hou echt van die geur in ons huis!

7. Olio d’Oliva
In Belgium, like in many other countries, butter is the way to go when it comes to cooking and baking. We on the other hand never even have butter in our fridge. We always use olive oil just because we’re used to it, like the taste better and because it’s much healthier. We even ‘gave’ my dad his own olive tree for father’s day a few years ago. We do actually have one in our garden but because Belgium is just too cold for this kind of tree to grow olives, we adopted one for our dad in Italy. A few times a year, we get some olive oil from his own tree now! I think that’s awesome!
7. Olio d’Oliva
In Beglië, net zoals in vele andere landen, is boter hetgeen iedereen gebruikt wanneer het op koken aankomt. Wij daarentegen hebben zelfs nooit boter in huis. We gebruiken altijd olijfolie, gewoon omdat we dit gewoon zijn, de smaak lekkerder vinden en omdat het ook gezonder is. We hebben zelfs mijn papa zijn eigen olijfboom ‘gegeven’ voor vaderdag een aantal jaren terug. Het is te zeggen, we adopteerden er eentje in Italië voor hem omdat het in België te koud is om olijven te krijgen. Elk jaar krijgen we nu verschillende keren olijfolie van zijn eigen boom en dat vind ik zelf geweldig! We hebben ook wel een olijfboompje in onze tuin, maar die is eerder voor de sier!

8. Vino
I used to hate red wine! But once I started trying them in Italy, I started to love them. Now I almost only drink red wines, preferably Italian wines, duh! :p
8. Vino
Vroeger haatte ik rode wijn, ik kreeg het echt niet binnen! Maar toen ik in Italië eraan ben beginnen proeven, begon ik er echt van te houden. Nu is rode wijn ongeveer het enige van wijnen dat ik nog drink, en dan liefst Italiaanse natuurlijk, duh! :p

9. Parmigiano 
Something we eat as a little appetizer, but also put on almost every pasta we eat. We always have this in our fridge! 
9. Parmigiano 
Iets dat we zelfs als hapje eten, maar ook op bijna elke pasta doen. Dit hebben we echt altijd in onze koelkast liggen!

10. Pizza
We make our own pizza’s at home (just like we do with pasta once in a while) just because, like pasta, you can’t compare the ones you can eat in other countries to the ones in Italy. Again I really like the plain ones: just some mozzarella and pomodoro. This kind of pizza is just so pure and yummy!
10. Pizza
Wij maken thuis onze eigen pizza’s (net zoals we soms met pasta doen) gewoon omdat, zoals bij pasta, je de pizza’s die je buiten Italië kan eten niet kan vergelijken met de echte Italiaanse pizza’s. Ook hier hou ik vooral van de simpele versie: mozzarella en pomodoro. Dit soort pizza is gewoon zo puur en lekker!

So these were some of the things I really love about Italy. I’m very proud of my roots and even though I don’t really look Italian (unfortunately) and have both nationalities, I’ve always considered myself more Italian than Belgian. Not that I don’t like Belgium, but going to Italy has always felt like going home to me. 
Dit waren enkele dingen die ik zo leuk vind aan Italië. Ik ben zelf heel erg trots op mijn roots en ook al zie er niet echt Italiaans uit (jammer genoeg) en heb ik beide nationaliteiten, ik heb me altijd net iets meer Italiaanse dan Belgische gevoeld. Niet dat ik niet van België hou, maar naar Italië gaan is voor mij net zoals thuiskomen.Weight Loss Wednesdays | Where Did They Go?

Hi sweeties!

I haven’t been updating my weight loss for 2 weeks I think, so here’s a little update on Weight Loss Wednesdays in general!
Ik heb de laatste 2 weken geen update gedaan over mijn gewicht, dus hier is een kleine update over de Weight Loss Wednesdays in het algemeen!


So the reason why I haven’t been doing these posts anymore is because of my exams. This doesn’t mean I haven’t been watching my weight, it just means I haven’t been updating you guys. :p
De reden dat ik deze artikels niet meer deed, is door mijn examens. Dit betekent niet dat ik niet meer op mijn gewicht let, het betekent gewoon dat ik geen updates meer deed. :p

First of all I wanted to let you guys know that I’m not sure I will keep doing these weekly updates. I just don’t like the fact that I’m stuck to 1 type of post on a specific day. Blogging has to stay fun for me, so I want to blog about whatever I want, whenever I want. I still will be updating you guys, no worries, just not on such a regular basis.
Om te beginnen wou ik jullie laten weten dat ik niet zeker ben dat ik deze updates wekelijks blijf doen. Ik vind het gewoon niet zo leuk om vast te zitten aan een bepaald artikel op een bepaalde dag. Bloggen moet een plezier blijven, en dus wil ik eender wanneer bloggen over eender wat ik wil. Maar no worries! Ik blijf jullie wel updaten!

In total I have lost 2,5 kg now. I started my weight loss journey at 65,6 kg so this means I’m now at 63 kg. For the past 3 weeks I have been using the app “MyFitnessPal” to keep track of what I eat and my weight. This has been working great for me as I’m doing this with my best friend! She keeps me motivated and that’s a really big deal for me! 
In totaal ben ik ondertussen 2,5 kg kwijt. Ik begon mijn gewichtsreisje op 65,5 kg dus dat betekent dat ik nu op 63 kg zit. De voorbije 3 weken heb ik de app “MyFitnessPal” gebruikt om mijn gewicht en hetgeen ik eet bij te houden. Dit werkt echt goed voor mij aangezien ik dit met mijn beste vriendin doe! Ze houdt mij gemotiveerd en dat ik heel belangrijk voor mij!

According to the app I can eat 1200 kcal per day. That isn’t a lot, but it’s a reasonable amount to get through the day! I allowed myself to go over that amount once a week. And to keep everything under control, my friend and I made a little deal: if one of us goes more than 200 kcal over the allowed amount 3 times, the other one gets a free healthy meal! :D 
Volgens de app mag ik dagelijks 1200 kcal eten. Dat is niet veel, maar genoeg om de dag door te komen! Ik heb mezelf wel toegelaten om 1 keer per week hierover te gaan. En om alles een beetje onder controle te houden, hebben mijn vriendin en ik een kleine deal gesloten: als één van ons meer dan 200 kcal teveel eet op een dag en dit 3 maal doet, dan krijgt de andere een gratis gezonde maaltijd!
That’s pretty much all I wanted to say in this update. If you want, you can still add me as a friend on “myfitnesspal”. My username is “Romina244” and you can add me by entering this as e-mailadress when you add a friend by e-mailadress! I would love to connect and support each other!
Dat is zowat alles wat ik wou zeggen in deze update. Als je wil, kan je mij toevoegen als vriend op “myfitnesspal”. Mijn gebruikersnaam is “Romina244” en je kan me toevoegen door deze in te geven als e-mailadres bij het toevoegen van een vriend via e-mailadres! Ik zou het enorm leuk vinden om elkaar te steunen!