Lifestyle

Wreck This Journal #1 | #2014BloggerChallenge Topic 3

Hi dolls! 

As you might know, I have bought a Wreck This Journal recently for my Day Zero Project! I have started this journey so let’s see what I did so far!
Zoals je misschien weet heb ik een Wreck This Journal gekocht voor mijn Day Zero Project! Ik ben hieraan begonnen dus laten we eens zien wat ik al gedaan heb!


The progress isn’t huge because of my exams, but I decided to start these posts to get me going on this! Here is what I have done so far!
De vooruitgang is niet gigantisch om wille van mijn examens, maar ik besloot deze reeks artikels toch te beginnen zodat ik wat op gang kom! Hier kan je zien wat ik tot nu toe al gedaan heb!

 


Weight Loss Wednesday | Week 1

The holidays are over and everyone has set their new year’s resolutions. So have I and one of them was to reach my target weight! Eating healthier, exercise more, you know the drill, it’s probably the most popular new year’s resolution! Let’s see how I did this first week of the new year, huh?
De feestdagen zijn voorbij en iedereen heeft zijn goede voornemens vastgelegd. Ook ik deed dat, en één daarvan was om mijn doelgewicht te bereiken! Gezonder eten, meer bewegen, je kent ze wel, waarschijnlijk de meest populaire goede voornemens! Laten we eens zien hoe ik het er deze eerste week van het nieuwe jaar vanaf heb gebracht, zullen we?


Weight last week: 65,4 kg
Weight this week: 64,4 kg
Gewicht vorige week: 65,4 kg
Gewicht deze week: 64,4 kg
I couldn’t believe my sleepy eyes when I stepped on the scale this morning. Maybe I was still dreaming? No, I wasn’t, it really said 64,4 kg, which means I lost 1 kg this week! I couldn’t be happier with this result. 
Ik kon mijn slaperige ogen niet geloven toen ik vanochtend op de weegschaal ging staan. Misschien was ik nog aan het dromen? Nee, toch niet, er stond echt 64,4 kg, wat betekent dat ik deze week 1 kg ben afgevallen! Hier ben ik enorm blij mee.

What have I been doing? I started drinking a minimum of 2 liters of water a day and at least 1 green tea a day. Eating wise, I didn’t really change that much. I tried to eat less whenever it was something not that healthy and that’s basically all I’ve changed. Exercise wise, I didn’t do anything either! :p I’ve been studying as you might know, and in those periods, I really don’t like to spend my spare time exercising, just because I really don’t like it. But hey, I lost 1 kg so whatever, right?
Wat heb ik deze week gedaan? Ik heb elke dag minstens 2 liter water en minstens 1 groene thee gedronken. Op het gebied van eten heb ik niet zo veel veranderd. Ik probeerde de keren dat het iets minder gezond was iets minder te eten en dat is eigenlijk alles wat ik veranderde. Op het gebied van beweging deed ik ook niet! :p Ik zit in de examenperiode, en dat is net de periode waarin ik mijn vrije tijd echt niet aan beweging spendeer. Maar hé, ik verloor 1 kg, dus maakt niet uit, toch?

So what will I change next week? Hhmm, not much I think! I don’t think I will be exercising during this exam period, so that will stay the same. And since the way I’m eating and drinking worked this week, I hope it’ll work next week too!
Wat zal ik volgende week anders doen? Hhmm, niets denk ik! Beweging zal er tijdens de examenperiode niet echt van komen en aangezien de manier waarop ik nu eet en drink blijkt te werken, hoop ik dat het dat volgende week ook doet!

Tip of the week: Drink enough water! Drinking half an hour before you eat makes you eat a little less, but don’t drink right before eating! If you think you’re hungry during the day, drink some water. Chances are you were actually thirsty because your body can sometimes mix up thirst and hunger. Sounds strange, but try it out. It works for me!
Tip van de week: Drink genoeg water! Een halfuurtje voor het eten een glas water drinken, zorgt ervoor dat je minder honger hebt, maar drink niet vlak voor het eten! Als je denkt dat je honger hebt gedurende de dag, drink dan eerst wat water. De kans bestaat dat je eigenlijk dorst had, want je lichaam kan soms honger en dorst verwarren. Klinkt raar, maar probeer het eens. Voor mij werkt het!

Products I’m Waiting For To Arrive

Impatient as I am, I can’t wait no longer for my recent orders to arrive. To make the waiting game a little more fun, I thought I would already share what I’m expecting the next 2 weeks!
Ongeduldig als ik ben, kan ik niet langer wachten om mijn bestellingen eindelijk in ontvangst te nemen. Om het wachten iets dragelijker te maken (Hoor mij klagen over leuke dingen die ik gekocht heb :p), vond ik het wel leuk om met jullie te delen wat eraan zit te komen!
Products I'm Waiting For To Arrive


I’ll start with something that isn’t in the picture: Soms Prairie Charms (They give part of the sales to charity!!) goodies! They did a christmas goodie box for only £5, which I obviously couldn’t resist! What makes this purchase even more exciting, is the fact that I don’t know what’s in it so it’s a surprise for me too!
Ik zal beginnen met iets dat niet in de afbeelding staat: Prairie Charms (Zij geven een deel van hun verkoop aan een goed doel!!) goodies! Ze verkochten voor kerst een box voor mij £5, waar ik echt niet aan kon weerstaan! Wat deze aankoop nog leuker maakt is dat ik niet weet wat erin zal zitten, dus ook voor mij is het een verrassing!

Next up is a Boohoo item that was on my wish list a while ago. I just needed one of those aztec print cardigans. Because shipping was free if you spent a certain amount, I ordered the magnetic nail polish as well (nail polish addict that I am!). Isn’t that a fun bonus?
Het volgende is een Boohoo item dat ik een tijdje geleden in een wishlist liet zien. Ik wou echt zo graag zo’n vestje met een azteken print. En omdat de verzending gratis was als je een bepaald bedrag uitgaf, bestelde ik ook het magnetische nagellakje erbij (nagellak verslaafde dat ik ben!). Is dat geen leuke bonus?

Some of you might know this, but every picture on this blog was taken with my Iphone 4s because I don’t have a decent camera yet (the camera I have is even more crappy than my phone :p). But because this camera can’t take macro pics very well, I decided to look for a lens to use with it. This one is from Ebay and was only around €2,5 boo-hoo if it doesn’t work! :p We’ll see!
Sommigen onder jullie weten dit misschien, maar de foto’s op mijn blog worden allemaal met mijn Iphone 4s gemaakt omdat ik geen deftige camera heb. Maar aangezien de camera daarvan geen macro foto’s kan maken, wou ik graag zo’n lensje voor erop. Deze komt van Ebay en was maar iets van een €2,5 dus boo-hoo als het niet werkt! :p We zullen zien!

And last but definitely not least: The FOREO Luna! If you follow me on twitter you might know I wanted this or the Clarisonic for a while. I did some research and heard a lot of people say that the Clarisonic can be a bit to rough for sensitive skin, which I have, so I decided to go with the Foreo. Another reason why I chose this one is because you don’t have to get replacements so eventually this will be cheaper! Plus: you have to charge it 1 time and it will fine for months! That’s insane, right?
En als laatste, en beste vind ik zelf: De FOREO Luna! Als je mij op twitter volgt weet je al dat ik al lang een Clarisonic of Luna wou. Ik heb wat research gedaan en hoorde van veel mensen dat de Clarisonic nogal ruw is als je een gevoelige huid hebt. En ja hoor, dat heb ik zeker, en daarom koos ik toch voor de Luna. Een andere reden waarom ik dit koos is omdat je hiervoor geen vervangstukken moet kopen en wanneer hij eenmaal opgeladen is, kan je er maanden mee verder! Dat vond ik echt geweldig!

I’m hoping to receive some of these packages this week! When they arrive, you’ll definitely see my excitement all over twitter!
Ik hoop dat ik enkele van deze pakjes deze week al ontvang! Als ze er zijn, zal je mijn enthousiasme zeker niet mislopen op twitter!
Weight Loss Wednes.. Uhm, Thursday?! | A New Start

New year, new goals. Well not really actually :p, my weight loss goal remains the same but with it being a new year, I thought I’d start fresh.
Nieuw jaar, nieuwe doelen. Nou, niet echt eigenlijk :p, mijn doel om gewicht te verliezen blijft hetzelfde maar aangezien het een nieuw jaar is, vond ik het een goed idee om met een schone lei te beginnen. 


So since this is a fresh start, there isn’t very much to say yet. I just wanted to let you guys know I’m doing this again and sticking to it this time. :p So I’ll be updating you guys every week letting you know what helped and things like that. So here’s my start weight for the year:

Aangezien dit een nieuwe start is, valt er nog niet zo veel te zeggen. Ik wou jullie gewoon laten weten dat ik dit opnieuw begin en mij er deze keer aan ga houden. :p Ik ga jullie dus elke week een update geven over wat voor mij hielp en meer. Hier is mijn begingewicht dit haar:

Weight this week: 65,4 kg
Gewicht deze week: 65,4 kg

Let’s hope I’ll finally reach my target weight this year!
Laten we hopen dat ik dit jaar eindelijk mijn doelgewicht bereik!


xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina

Happy New Year and New Year’s Resolutions Gelukkig Nieuwjaar en Goede Voornemens

Hi sparkles! 

2014 is just around the corner but I wanted to do a last blogpost for 2013! Come along and see what my last words for 2013 are on this blog! Spoiler alert: I’ve got some pretty exciting news!

2014 komt er nu echt aan, maar ik wou nog een laatste artikeltje schrijven voor 2013! Kom eens kijken wat mijn laatste woorden voor 2013 zijn op mijn blog! Spoiler alert: Ik heb heel leuk nieuws!First of all I want to wish everyone who reads this a very happy new year! I hope 2014 bring nothing but good things for all of you! You guys made blogging so much more fun than I could ever dream and for that I want to thank everyone who ever stopped by my blog, left a comment, liked a post, followed my blog and so much more. If it wasn’t for all of you reading my blog, I wouldn’t enjoy blogging as much as I do now! So again, thank you so much!
Om te beginnen wil ik iedereen die dit leest al een super gelukkig nieuwjaar wensen! Ik hoop dat 2014 niets dan mooie dingen voor jullie brengt! Jullie hebben bloggen voor mij zoveel leuker gemaakt dan ik ooit had durven dromen en daarvoor will ik iedereen bedanken die ooit op mijn blog is komen kijken, een artikel leuk vond, aan reactie achterliet, mijn blog volgt en zoveel meer. Het feit dat ik er zo van geniet om te bloggen, is dankzij jullie, degenen die mijn blog lezen! Dus nogmaals, super bedankt!

I guess it’s time to put some new year’s resolutions to paper now! I only have 3 just because setting a lot of goals for myself usually has the opposite effect on me. :p
1. Eat healthier and try to reach my target weight! I know, pretty boring because probably everyone mentions this as a new year’s resolution but, oh well! :p
2. Try to think more positive, laugh more, be happy and enjoy life with the people I love!
3. Work harder for school, try to be more motivated in general.
Ik denk dat het nu eens tijd wordt om mijn goede voornemens officieel te maken! :p Ik heb er maar 3 omdat ik vind dat het averechts werkt als ik teveel doelen ineens opstel. :p
1.Gezonder eten en proberen mijn doelgewicht te halen! Ik weet het, nogal saai aangezien dit door bijna iedereen vermeld wordt, maar ach ja! :p
2. Proberen om positiever te denken, meer te lachen, gelukkig zijn en van het leven genieten met de mensen waar ik van hou!
3. Harder werken voor school, meer gemotiveerd zijn in het algemeen.

I thought I would also include my monthly goals in this post.
Ik wou in dit artikel ook snel even mijn maandelijkse doelen vermelden.


So that’s it for today guys! Next time I will talk to you will be in 2014 (which sounds so far away! :D). Oh, and for those of you who stuck through and read the complete post, I have a surprise for my lovely readers tomorrow! It’s a giveaway! So definitely stay tuned for that and follow my blog to be notified when it’s up!
Zo, dat was het voor vandaag! De volgende keer dat ik jullie spreek zal in 2014 zij (dat klinkt nog zo ver weg! :D). Oh, en voor degenen die het tot hier volgehouden hebben en het hele artikel gelezen hebben, ik heb een leuke verrassing voor jullie morgen! Het is een winactie! Dus kijk daar zeker naar uit en volg even mijn blog om op de hoogte gehouden te worden wanneer hij online staat!

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina

What I Got For Christmas 2013

Hi girls!

Yesterday I posted a picture on Instagram to ask if you’d like to see a post about what I got for Christmas this year, so that’s what I’l doing right now!
Gisteren plaatste ik een foto op Instagram met de vraag of jullie een artikel wouden zien over wat ik voor kerst kreeg, dus dat is wat ik nu ga doen!

I didn’t ask for anything this year (like last year), so everything I got was a complete surprise! Here we go:
Ik heb dit jaar, net zoals vorig jaar, niets gevraagd voor kerst, dus alles kwam als een verrassing! Here we go:


From my boyfriend: A Michael Kors bag. The one I got is calles the Jet Set Textured-Leather Tote in tan. I’m already completely in love with this bag! This is exactly what I would pick out myself, so my boyfriend do an amazing job, picking this bag out for me! He’s the best!
Van mijn vriend: Een Michael Kors handtas. De tas die ik kreeg noemt de Jet Set Textured-Leather Tote in de kleur tan. Ik ben hier al compleet verliefd op! Dit is exact de tas die ik zelf ook zou uitkiezen voor mezelf, dus hij heeft echt supergoed gekozen! Beste liefje ooit!

From my parents: The gift I got from them isn’t on the picture, because it was kind of a gift card for me, my boyfriend, my brother and his girlfriend. They gave us a weekend to Aachen (Germany) including lunch, dinner and accommodation. They know I love shopping and I really wanted to go there again, so I’m super happy about that too!
Van mijn ouders: Wat ik van hen kreeg, staat niet op de foto omdat het een soort cadeaubon is voor mij, mijn vriend, mijn broer en zijn vriendin. Ze gaven ons een weekendje Aken (Duitsland) inclusief lunch, etentje en overnachting. Ze weten dat ik graag shop en ik wou heel graag nog eens naar Aken dus ok hier ben ik super blij mee!

From my grandparents: My grandma always used to make something original for all of her grandkids, in which she hid money in. Last year she crocheted a little mouse for every one of the grandkids. She always used to hide them in their living room and we would have to go look for our special gift. I loved this so much even though it was a little silly for my age. The fact that she put so much effort in making something for us, just made it so special. But like you probably all know by now, my grandma past away a few weeks ago. I didn’t expect anything like that again, but before she died she went out to get us something instead of making something (she wasn’t able to make something anymore). My grandpa new about this as always, and he brought them to our house on Christmas day and hung them in the tree as a surprise, again with money in. The thing my grandma got this year, was the little glove you see in the picture. This on it’s own has such a huge value to me, because it is the last gift I got from her, even though she wasn’t here anymore. I will treasure this and the little mouse of last year forever! 
Van mijn grootouders: Mijn oma maakte altijd iets origineels voor al haar kleinkinderen om daar dan geld voor ons in te verstoppen. Vorig jaar haakte ze zelf een muisje voor elk van ons. Ze verstopte dit dan altijd in hun woonkamer en wij moesten dan naar ons cadeautje zoeken. Ik hield hier zoveel van, ook al lijkt het nogal kinderachtig voor mijn leeftijd. Het feit dat ze er zoveel moeite in stak, maakte het zo speciaal. Maar zoals iedereen ondertussen misschien al weet, is ze enkele weken geleden gestorven. Ik verwachte dit jaar dus niets meer zoals het muisje van vorig jaar, maar vlak voor ze stierf is ze nog iets gaan kopen voor ons (ze kon het niet meer zelf maken). Mijn opa wist hiervan zoals altijd en hij bracht het op kerstdag mee naar ons thuis om het in de boom te hangen als verrassing, opnieuw met geld erin. Wat mijn oma dit jaar voor ons had, is het handschoentje dat je in de foto ziet. Dit op zichzelf heeft zo’n enorm grote waarde voor mij omdat het het laatste is dat ze ons gaf, ook al was ze er zelf niet meer bij. Ik zal dit samen met het muisje van vorig jaar voor altijd koesteren!

From my parents in law: My boyfriend and his parents went to Manchester a while ago and they know I’m a body product freak. So they got me this little set over there that includes a shower gel, a body scrub, a body butter and a hand and nail cream. All of these mini’s are in the scent white yasmin, which I thought I wouldn’t really like, but I actually really do! Oh and it also came with a little scented bag to put in your room or closet.
Van mijn schoonouders: Mijn vriend ging onlangs met zijn ouders naar Manchester en ze weten dat ik een verzorgingsproducten freak ben. Dus kochten ze daar dit setje voor mij waarin een douche gel, een body scrub, een body butter en een handcrème zit. Al deze mini’s hebben de geur van white yasmin. Ik dacht eigenlijk dat ik dit niet zo graag zou ruiken, maar het ruikt echt super lekker! Oh, en er zat ook nog een soort geurzakje bij dat je in je kast of kamer kan zetten.

From my boyfriends grandma: This doesn’t really count as a Christmas gift, but I thought I’d include it anyway. She got the red blanket with white snowflakes for free with purchasing some products and she gave it to my boyfriend, who gave it to me. So this wasn’t a Christmas gift, but because it’s so Christmassy, I wanted to include it anyway. It’s super soft and I love it!
Van de oma van m’n vriend: Dit is niet echt een kerstcadeau, maar ik wou het er toch bijzetten, omdat het volledig bij de kerstsfeer hoort. Ze kreeg het rode dekentje met witte sneeuwvlokken, dat je op de foto ziet, gratis bij aankoop van enkel producten en gaf dit aan mijn vriend, die het aan mij gaf. Het is echt super zacht en daar hou ik enorm van!

My brother and I agreed last year not to get each other anything, just because we never know what to get each other, so we end up giving money, which is just a zero operation. I haven’t seen everyone of my family yet (we’re a pretty big family) so I didn’t get anything from my nonna (Italian grandma), who’s also my godmother, and my godfather yet. It’s not like I’m waiting on getting something, but they always give me some money, so I’ll probably still get that later on.
Mijn broer en ik kwamen vorig jaar al overeen dat we niets meer voor elkaar zouden kopen omdat we nooit iets weten en dan maar geld geven, wat neerkomt op een zero operatie. Ik heb nog niet iedereen van de familie gezien (we hebben een vrij grote familie dus van mijn nonna (Italiaanse oma), die ook mij meter is, en van mijn peter heb ik nog niets gekregen. Niet dat ik daarop zit te wachten maar daar krijg ik meestal ook geld van, dus dat krijg ik waarschijnlijk later nog.

What’s your favorite gift that I got and what did you get?
Wat is jouw favoriete cadeau uit alles wat ik kreeg en wat kreeg jij?

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina