Lifestyle

Weight Loss Wednesday | Week 1

Hi sweeties!

Today I’m back with a weight loss post which means my weekly weigh-in was today. So if you want to find out how and what I did this week, keep on reading!
Vandaag ben ik terug met een artikel over mijn gewicht en dus was het vandaag mijn weekdag. Als je benieuwd bent hoe en wat ik deze week gedaan heb, lees dan zeker even verder!Weight last week: 65,3 kg
Weight this week: 65,0 kg

Gewicht vorige week: 65,3 kg
Gewicht deze week: 65,0 kg


As you can see, I did lose some weight this week. Not a lot, just 300 grams, but I’m really happy with that since I went to London this weekend and had a party yesterday, so I actually expected to gained a little even.  Normally in these posts I would tell about what I ate and stuff like that, but since this was such a busy week, I didn’t eat that healthy and I didn’t write down what I ate. 
Zoals je kan zien ben ik wel een beetje afgevallen deze week. Het is echt niet veel, maar 300 gram, maar hier ben ik toch heel blij mee omdat ik dit weekend in Londen was en gisteren nog een feestje had. Ik had dus eerlijk gezegd verwacht dat ik lichtjes was bijgekomen. Normaal zou ik in dit soort artikels ook schrijven over wat ik die week gegeten heb en dergelijke, maar aangezien deze week zo druk was voor mij, heb ik dat niet echt kunnen bijhouden.

One thing I can tell you is that I’ve really been trying not to overeat and just stop when I’m full enough. Normally I don’t pay a lot of attention to that and afterwards I feel that I ate a little too much. This week I did pay attention to this and stopped on time. Because of that I feel like I’m not as hungry as usual and I’m full faster, so I ate a little less. Probably this is the reason for this week’s weight loss.
Wat ik jullie wel nog kan vertellen is dat ik er echt op gelet heb om niet te overeten en te stoppen wanneer ik genoeg heb. Normaal let ik daar niet op waardoor ik na het eten al snel het gevoel heb dat ik teveel gegeten heb. Deze week lette ik daar wel op en stopte ik dus ook echt wanneer ik genoeg had. Daardoor heb ik wel het gevoel alsof ik sneller genoeg heb en niet zoveel honger heb als normaal en daardoor at ik dus ook wat minder. Waarschijnlijk komt het gewichtsverlies van deze week dus daardoor.

I can’t really say anything about exercising this week, just because I didn’t do any. I did walk a lot in London if that even counts. :p
Over beweging kan ik deze week niet veel vertellen, gewoon omdat er geen was deze week. Ik heb wel veel gewandeld in Londen als dat telt. :p

So that’s it for this week. I should be able to keep a little food diary this week, so maybe next week I will write more about what I ate that week! 
Dat was het al voor deze week. Normaal zou ik deze week wel een klein eetdagboek kunnen bijhouden, dus misschien schrijf ik daar volgeden week dan wel over!

Do you have any dieting tips for me?
Heb jij nog afvaltips voor mij?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Weight Loss Wednesday | Start

Hi beauts!

I’m sure I’m not the only one who keeps promising herself to start eating healthier and start exercising more several times a year. I thought I would make it a little more official by putting my words to paper (or blog)! Starting today I will be doing these “Weight Loss Wednesday” posts, so if you like to see what I will be doing the next weeks, keep on reading!
Ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die zichzelf meerdere keren per jaar blijft beloven om gezonder te gaan eten en meer te bewegen. Daarom leek het mij leuk om het iets ‘officiëler’ te maken door mijn woorden in daden om te zetten en erover te schrijven! Vanaf vandaag zal ik deze “Weight Loss Wednesdays” artikels schrijven, dus als je graag wil zien wat ik de komende weken ga doen, lees dan zeker even verder!


In these blog posts I will be talking about what I ate (not in detail) and of my week went well or not exercising and eating wise. Maybe I will add some pictures of what I ate or some recipes sometimes. I will mainly be using 2 websites to keep me going and to stay inspired about what to eat and what exercises to do: Tone It Up and Blogilates
In deze artikels zal ik het hebben over wat ik zoal eet (niet gedetailleerd) en of mijn week goed ging of niet op gebied van eten en beweging. Soms zal er misschien ook een foto or recept te zien zijn. Om mezelf gemotiveerd te houden en om niet inspiratieloos te geraken over wat ik kan eten en welke oefeningen ik kan doen, zal ik hoofdzakelijk gebruik maken van deze 2 sites: Tone It Up en Blogilates.

I will also be sharing my weight and weight losses (or gains, hope not). So let’s jump into the first weigh-in (is that how it’s called?).
Ik zal ook mijn gewicht en gewichtsverlies (of -toename, laten we hopen van niet) met jullie delen. Dus laten we beginnen met een eerste weging.

Weight this week: 65,3 kg
Gewicht deze week: 65,3 kg

Since this is just my first weigh-in, I can’t say anything about how my week went or about what I ate. You will read these kinds of things for the first time next week! See you than?
Aangezien dit nog maar mijn eerste weging is, valt er nog niets te zeggen over hoe mijn week ging en wat ik precies alles gegeten heb. Dit soort zaken lezen jullie dus voor de eerste keer volgende week! Zie ik jullie dan weer?

P.S.: If you have any tips on what (not) to eat, please let me know! I can use all the help in the world.
P.S.: Als je tips hebt over wat (niet) te eten, laat het zeker achter! Ik kan alle hulp gebruiken.

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

New Series | Weight Loss Wednesdays

Hi sweeties!

This is just a quick post to announce a new series I will be doing on my blog: Weight Loss Wednesdays! You’ve probably seen a lot of these pass by on other blog and some of them inspired me to do them myself, starting next wednesday!
Dit is een vlug artikel om aan te kondigen dat ik een nieuwe reeks begin op mijn blog: Weight Loss Wednesdays! Jullie hebben dit waarschijnlijk al op verschillende blogs gezien en sommige hiervan hebben mij geïnspireerd om het zelf ook te doen vanaf volgende woensdag!

This basically means I will be writing about my weight loss journey since I do want to lose some weight. I think putting my words to paper will make it harder for me to cheat and make it easier to stick to my weight loss plans.
Dit betekent dus dat ik over mijn dieet zal schrijven aangezien ik toch wel enkele kilo’s kwijt wil. Ik denk dat erover schrijven mij zal helpen om het vol te houden en het moeilijker maakt om te zondigen.

I already have an idea of how my blog post will look, but if you have any suggestions or tips, please let me know in the comments. I love getting feedback and adjusting my blog to your needs and wants!
Ik heb al een idee over hoe de artikels eruit zullen zien, maar als je een suggestie of tip hebt, laat dat dan zeker even achter in de reacties. Ik vind het altijd leuk om feedback te krijgen en om mijn blog aan te passen aan wat jullie willen en nodig hebben!

So that was it for today! Be sure to comment and give me some motivation!
Zo, dat was het weer voor vandaag! Vergeet niet te reageren en te motiveren!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Spending Ban | Giving it another go

Hi Sweeties!

Today I’m just putting up another quick post! I failed once at my spending ban, let’s see how I will do this time!
Vandaag een snel en kort artikeltje! Ik ben één keer gefaald in een spending ban, laten we eens kijken hoe ik het nu doe!
backdrops for photography

Last week I got the great news I was going to London again! I am super excited since in England there are so much more makeup and beauty brands than in Belgium! And that’s why I should start saving a little. I won’t be able to save a lot in this short amount of time (I’ll be there on the 8th and 9th of november), but every bit helps, right?
Vorige week kreeg ik te horen dat ik weer naar Londen ging! Ik ben heel blij aangezien je in Engeland veel meermake-up en beauty merken hebt dan in België! En daarom moet ik beginnen sparen. Veel zal ik niet kunnen sparen in deze korte periode (Ik ben er 8 en 9 november), maar alle beetjes helpen, toch?
So now I have a little question for you guys! Are there any products I should get while there? I won’t be ably to get a lot since I’m only there for 2 days (1 night), but if there are some must haves that I can’t get in Belgium, I will definitely try my best to get them! So please let me know what brands and products you guys think I should get (beauty and makeup but also things like candles)!
Nu heb ik een klein vraagje voor jullie! Vooral voor diegenen die vaker in Londen komen dan. Zijn er must haves die we in België niet kunnen krijgen en die ik zeker eens zou moeten uitproberen? Ik ben er niet lang maar ga wel mijn best doen om deze te kunnen kopen! Dus laat zeker even weten welke merken en producten ik zeker nog moet hebben (beauty enmake-up, maar ook dingen zoals geurkaarsen)!

Some things you might alreadyhelp me with:
– I REALLY want a beauty advent calendar! I was thinking about the Boots one or the Benefit one, but I think that last one will already sold out by then. Any other ideas?
– Can I get Nyx somewhere in London?
Hier kunnen jullie mijn misschien al mee helpen:
– Ik wil echt heel graag een beauty advent kalender! Ik dacht aan die van Boots of Benefit, maar deze laatste zal waarschijnlijk al uitverkocht zijn als ik er ben. Andere ideetjes?
– Is Nyx ergens in Londen te krijgen?
Can’t wait to get there and to show you guys what I got!
Ik kan niet wachten om er te zijn en om jullie te laten zien wat ik gekocht heb!
xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Spending Ban Update

Hi lovebugs!


Today I’m just going to do a quick update on how my spending ban is going. If you didn’t know I was on a spending ban, you can read that blog post here
Vandaag ga ik snel even een update doen over mijn spending ban. Als je nog niet wist dat ik een spending ban deed, dan kan je dat artikel hier even lezen.


If you follow me on twitter, you probably already know how my spending ban is going: I FAILED! Already! :p I thought I would be strong enough to survive the spending ban, but as soon as I received an e-mail from The Body Shop with some great deals, I couldn’t resist! Also, I forget that the RiRi hearts mac collection was going to be released this month and as a huge Rihanna fan, obviously I wanted some things from that collection. Failed again! 
Als je mij op twitter volgt, weet je waarschijnlijk al hoe mijn spending ban tot nu toe ging: Ik ben gefaald! Nu al! :p Ik dacht dat ik het wel zou kunnen volhouden, maar van zodra ik een mail kreeg van The Body Shop met geweldige deals in kon ik niet weerstaan! Daarnaast was ik ook vergeten dat de RiRi hearts mac collectie deze maand uitkwam en als grote Rihanna fan moest ik daar uiteraard iets van hebben. Opnieuw gefaald!

I decided not to give up this quickly! I will be doing another spending ban but I will be adapting it a bit *a.k.a. cheating?*! :p I don’t know when I will start yet (I will let you guys know), but I do know what I will change. I will only be allowed to buy some things with the weekly money I get from my parents to live in Leuven (where I study), which basically is the money I buy food from for the entire week. This means that I can only buy beauty products with the left over money, which isn’t a lot. Therefore it will still be hard for me, but I will be able to get some things if I really feel the urge. :p And I will stay away from my bank account, which already is really good for me!
Ik heb besloten om het niet zo snel op te geven! Ik ga opnieuw een spending ban doen, maar deze keer pas ik hem wat aan *a.k.a. valsspelen?*! :p Ik weet nog niet precies wanneer ik hem ga doen (Dat laat ik jullie nog weten), maar ik weet wel al wat ik ga veranderen. Ik zal deze keer enkel beauty producten mogen kopen met het wekelijkse geld dat ik van mijn ouders ontvang om in Leuven te ‘leven’. Eigenlijk dus het geld waarmee ik mijn eten moet kopen voor de hele week. Dit betekent dat ik enkel beauty producten zal kunnen kopen met het geld dat ik aan het eind van de week overhoud, wat echt niet veel is. Daarom zat het dus nog steeds moeilijk zijn, maar op die manier kan ik toch nog iets gaan kopen als ik echt een drang voel. :p En zo blijf ik ook weg van mijn bankrekening, wat al heel goed is voor mij!

Let’s see how that goes! I will keep you guys updated!
Laten we eens zien hoe dat verloopt! Ik hou jullie op de hoogte!

Do you have any tips to survive this time? Leave them in the comments!
Heb jij nog tips om het deze keer wel vol te houden? Laat ze dan zeker even achter in de reacties!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

What’s in my travel makeup bag? ♥ London Shopping Trip Edition Wat zit er in mijn make-up reistasje? ♥ Londen Shopping Trip Editie

Hi Sweeties!

Today I have another video for you guys! Some of you might know I went to London in september to do some beauty shopping. (For my London haul, click here!) I went for 2 days only and in this video I show you guys what I brought with me makeup wise. Hope you enjoy!
Vandaag heb ik opnieuw een filmpje voor jullie! Sommigen onder jullie weten misschien dat ik naar Londen ben geweest in september om er wat beauty spulletjes te kopen. (Hier kan je een haul zien van dat tripje!) Ik ben er 2 dagen geweest en in dit filmpje laat ik jullie zien welke makeup ik daarvoor meenam. Hopelijk vinden jullie dit leuk!

For some reason I can’t link the video the way I do with my other videos. I just can’t select it in the list of my videos. If anyone knows why, please let me know!
Om de één of andere reden kan ik het filmpje hier niet linken zoals mijn andere filmpjes. Ik kan het niet selecteren in de lijst van mijn filmpjes. Als iemand weet hoe dit komt, laat het mij dan asjeblieft weten!
xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.