Lifestyle

Bake With Me | Easiest, Quickest 2 Ingedrient Healthy Cookies ❄️ #BigBlogmasProject Day 8

Hi cookie monsters!

You know those days you really want something sweet but you don’t have any cookies or anything in the house? On top of that, the ones you buy are probably not the best for you. That’s why I’m here with the easiest, quickest, healthy cookie recipe ever!
Kennen jullie die dagen dat je echt iets zoets wilt, maar geen enkel koekje of iets anders in huis hebt? Daarbovenop zijn de koekjes die je kan kopen niet de gezondste. Daarom heb ik vandaag voor jullie een gemakkelijk, snel en gezond recept voor koekjes!

What will you need (for 9 small cookies)?
– 1 large ripe banana
– 40 gram of oats (mine’s with dried apple, dried cranberries and rasins)
– Extra: a tablespoon of almond flakes of other crushed nuts, dried fruits if you use regular oats
Wat heb je nodig (voor 9 kleine koekjes)?
– 1 grote rijpe banaan
– 40 gram havermout (die van mij bevat gedroogde appel, gedroogde veenbessen en rozijntjes)
– Extra: een eetlepel amandelvlokken of andere gemalen noten, gedroogd fruit als je gewone havermout gebruikt

Calories for 9 cookies:
– Oats: 143
– Banana: 120
– Almonds: 53
Total: 316
Calorieën voor 6 koekjes:
– Havermout: 143
– Banaan: 120
– Amandelen: 53
Totaal: 316

What to do?
First you want to preheat your oven at 175° Celsius (350° Fahrenheit). Now let’s jump into the mixture: Mash your banana (that’s why it should be a ripe one, it’s much easier to mash), add the oats and whatever extra you want to add. My oats already had some dried apple, cranberries and rasins in it so I didn’t add dried fruit. 
Wat moet je doen?
Als eerste verwarm je de over voor op 175° Celsius. Nu gaan we direct over naar het mengsel: Plet de banaan (daarom moet hij goed rijp zijn, dat plet makkelijker), voeg de havermout toe en eender wat je er nog graag bij wil. De havermout die ik koos bevatte al gedroogd fruit dus dat voegde ik niet meer toe.


 This is how the mixture of the oats and the banana looked.
Dit is hoe mijn mengel van havermout en banaan eruit zag.


I did add some almonds in my mixture, but you can add whatever you want, or just add nothing at all. 
Ik voegde wel nog amandelen toe aan mijn mengels, maar voel je vrij om toe te voegen wat je zelf graag hebt, of het gewoon zo te laten.


Now all you want to do is mix everything together with a fork and divide the mixture onto a baking sheet covered with some baking paper. Now put them in your preheated oven. Depending on how moist and how big you want your cookies to be, you can adjust the time. Mine were about 5cm x 5cm and after 15 minutes they were on the dryer side. If you want them to be moist, bake them in the oven for only 10-12 minutes. 
Alles wat je nu nog moet doen is alles even mengen met een vork en het mengsel verdelen op een bakplaat met bakpapier. Plaats ze nu in de voorverwarmde oven. Afhankelijk van hoe vochtig en hoe groot je de koekjes wilt, kan je de tijd aanpassen. De mijne waren zo’n 5cm x 5cm en waren na 15 minuten aan de drogere kant. Als je ze wat vochtiger wil, laat ze dan maar zo’n 10 à 12 minuutjes bakken.


These cookies fill you up very good, so 9 cookies is a lot! They are a quick and healthy snack to keep you full for the rest of the day.
Deze koekjes vullen echt enorm, dus 9 koekjes is al veel! Het is een snelle en gezonder snack die je voor de rest van de dag voldaan houden.

Let me know if you’re making these cookies! Do you have any healthy recipes?
Laat me weten of jij deze koekjes eens gaat uitproberen! Heb jij nog een gezond receptje?

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Weight Loss Wednesday | Week 2

Hi sweeties!

Today I’m back with a weight loss post which means my weekly weigh-in was today. So if you want to find out how and what I did this week, keep on reading!
Vandaag ben ik terug met een artikel over mijn gewicht en dus was het vandaag mijn weekdag. Als je benieuwd bent hoe en wat ik deze week gedaan heb, lees dan zeker even verder!Weight last week: 65,0 kg
Weight this week: 66,0 kg

Gewicht vorige week: 65,0 kg
Gewicht deze week: 66,0 kg

I would say, let’s just not talk about this! I’m so disappointed in myself this week. But on the bright side, I know why I gained weight, so I know what to do about it. I had a few dinner parties this week which makes it hard to watch what I eat. On top of that, the alcohol that comes with dinner parties is the worst enemy for losing weight. 
Ik zou zeggen, laten we het hier gewoon niet over hebben! Ik ben zo teleurgesteld in mezelf deze week. Maar om het positief te bekijken, ik weet wel wat de oorzaak is van mijn gewichtstoename, dus ik weet ook wat ik eraan kan doen. Ik heb enkele etentjes en feestjes gehad deze week en dat maakt het sowieso al moeilijker om op mijn eten te letten. Daarbovenop is de alcohol die bij die etentjes komt kijken de grootste vijand van een dieet.

Exercising wise,  I did go for a walk 2 times this weekend but apparently that didn’t help and I know that’s just not enough to compensate for the dinner parties. 
Op gebied van beweging ben ik wel 2 keer gaan wandelen dit weekend, maar dat was blijkbaar niet genoeg en ik weet ook wel dat dat de etentjes niet kon goedmaken.

So what will I do differently this week? Drink less alcohol (I usually don’t drink that often, this week was a little exception because of the parties, obviously when there are no parties, I don’t drink any alcohol), exercise more and try to eat more veggies, which I actually really like so that can’t be too hard for me!
Dus wat ga ik deze week anders doen? Minder alcohol drinken (Ik drink normaal niet zo vaak, maar deze week was een kleine uitzondering door de etentjes, natuurlijk drink ik geen alcohol als er geen feestjes zijn en ik gewoon op kot zit), meer bewegen en meer groenten eten, wat ik eigenlijk heel graag heb, dus dat kan niet zo moeilijk zijn voor mij!

I’ll stop here for this week since I’m not very happy with my weight right now.
Ik ga het hierbij laten deze week want ik word niet zo blij van mijn gewicht op dit moment.

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Weight Loss Wednesday | Week 1

Hi sweeties!

Today I’m back with a weight loss post which means my weekly weigh-in was today. So if you want to find out how and what I did this week, keep on reading!
Vandaag ben ik terug met een artikel over mijn gewicht en dus was het vandaag mijn weekdag. Als je benieuwd bent hoe en wat ik deze week gedaan heb, lees dan zeker even verder!Weight last week: 65,3 kg
Weight this week: 65,0 kg

Gewicht vorige week: 65,3 kg
Gewicht deze week: 65,0 kg


As you can see, I did lose some weight this week. Not a lot, just 300 grams, but I’m really happy with that since I went to London this weekend and had a party yesterday, so I actually expected to gained a little even.  Normally in these posts I would tell about what I ate and stuff like that, but since this was such a busy week, I didn’t eat that healthy and I didn’t write down what I ate. 
Zoals je kan zien ben ik wel een beetje afgevallen deze week. Het is echt niet veel, maar 300 gram, maar hier ben ik toch heel blij mee omdat ik dit weekend in Londen was en gisteren nog een feestje had. Ik had dus eerlijk gezegd verwacht dat ik lichtjes was bijgekomen. Normaal zou ik in dit soort artikels ook schrijven over wat ik die week gegeten heb en dergelijke, maar aangezien deze week zo druk was voor mij, heb ik dat niet echt kunnen bijhouden.

One thing I can tell you is that I’ve really been trying not to overeat and just stop when I’m full enough. Normally I don’t pay a lot of attention to that and afterwards I feel that I ate a little too much. This week I did pay attention to this and stopped on time. Because of that I feel like I’m not as hungry as usual and I’m full faster, so I ate a little less. Probably this is the reason for this week’s weight loss.
Wat ik jullie wel nog kan vertellen is dat ik er echt op gelet heb om niet te overeten en te stoppen wanneer ik genoeg heb. Normaal let ik daar niet op waardoor ik na het eten al snel het gevoel heb dat ik teveel gegeten heb. Deze week lette ik daar wel op en stopte ik dus ook echt wanneer ik genoeg had. Daardoor heb ik wel het gevoel alsof ik sneller genoeg heb en niet zoveel honger heb als normaal en daardoor at ik dus ook wat minder. Waarschijnlijk komt het gewichtsverlies van deze week dus daardoor.

I can’t really say anything about exercising this week, just because I didn’t do any. I did walk a lot in London if that even counts. :p
Over beweging kan ik deze week niet veel vertellen, gewoon omdat er geen was deze week. Ik heb wel veel gewandeld in Londen als dat telt. :p

So that’s it for this week. I should be able to keep a little food diary this week, so maybe next week I will write more about what I ate that week! 
Dat was het al voor deze week. Normaal zou ik deze week wel een klein eetdagboek kunnen bijhouden, dus misschien schrijf ik daar volgeden week dan wel over!

Do you have any dieting tips for me?
Heb jij nog afvaltips voor mij?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Weight Loss Wednesday | Start

Hi beauts!

I’m sure I’m not the only one who keeps promising herself to start eating healthier and start exercising more several times a year. I thought I would make it a little more official by putting my words to paper (or blog)! Starting today I will be doing these “Weight Loss Wednesday” posts, so if you like to see what I will be doing the next weeks, keep on reading!
Ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die zichzelf meerdere keren per jaar blijft beloven om gezonder te gaan eten en meer te bewegen. Daarom leek het mij leuk om het iets ‘officiëler’ te maken door mijn woorden in daden om te zetten en erover te schrijven! Vanaf vandaag zal ik deze “Weight Loss Wednesdays” artikels schrijven, dus als je graag wil zien wat ik de komende weken ga doen, lees dan zeker even verder!


In these blog posts I will be talking about what I ate (not in detail) and of my week went well or not exercising and eating wise. Maybe I will add some pictures of what I ate or some recipes sometimes. I will mainly be using 2 websites to keep me going and to stay inspired about what to eat and what exercises to do: Tone It Up and Blogilates
In deze artikels zal ik het hebben over wat ik zoal eet (niet gedetailleerd) en of mijn week goed ging of niet op gebied van eten en beweging. Soms zal er misschien ook een foto or recept te zien zijn. Om mezelf gemotiveerd te houden en om niet inspiratieloos te geraken over wat ik kan eten en welke oefeningen ik kan doen, zal ik hoofdzakelijk gebruik maken van deze 2 sites: Tone It Up en Blogilates.

I will also be sharing my weight and weight losses (or gains, hope not). So let’s jump into the first weigh-in (is that how it’s called?).
Ik zal ook mijn gewicht en gewichtsverlies (of -toename, laten we hopen van niet) met jullie delen. Dus laten we beginnen met een eerste weging.

Weight this week: 65,3 kg
Gewicht deze week: 65,3 kg

Since this is just my first weigh-in, I can’t say anything about how my week went or about what I ate. You will read these kinds of things for the first time next week! See you than?
Aangezien dit nog maar mijn eerste weging is, valt er nog niets te zeggen over hoe mijn week ging en wat ik precies alles gegeten heb. Dit soort zaken lezen jullie dus voor de eerste keer volgende week! Zie ik jullie dan weer?

P.S.: If you have any tips on what (not) to eat, please let me know! I can use all the help in the world.
P.S.: Als je tips hebt over wat (niet) te eten, laat het zeker achter! Ik kan alle hulp gebruiken.

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

New Series | Weight Loss Wednesdays

Hi sweeties!

This is just a quick post to announce a new series I will be doing on my blog: Weight Loss Wednesdays! You’ve probably seen a lot of these pass by on other blog and some of them inspired me to do them myself, starting next wednesday!
Dit is een vlug artikel om aan te kondigen dat ik een nieuwe reeks begin op mijn blog: Weight Loss Wednesdays! Jullie hebben dit waarschijnlijk al op verschillende blogs gezien en sommige hiervan hebben mij geïnspireerd om het zelf ook te doen vanaf volgende woensdag!

This basically means I will be writing about my weight loss journey since I do want to lose some weight. I think putting my words to paper will make it harder for me to cheat and make it easier to stick to my weight loss plans.
Dit betekent dus dat ik over mijn dieet zal schrijven aangezien ik toch wel enkele kilo’s kwijt wil. Ik denk dat erover schrijven mij zal helpen om het vol te houden en het moeilijker maakt om te zondigen.

I already have an idea of how my blog post will look, but if you have any suggestions or tips, please let me know in the comments. I love getting feedback and adjusting my blog to your needs and wants!
Ik heb al een idee over hoe de artikels eruit zullen zien, maar als je een suggestie of tip hebt, laat dat dan zeker even achter in de reacties. Ik vind het altijd leuk om feedback te krijgen en om mijn blog aan te passen aan wat jullie willen en nodig hebben!

So that was it for today! Be sure to comment and give me some motivation!
Zo, dat was het weer voor vandaag! Vergeet niet te reageren en te motiveren!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Spending Ban | Giving it another go

Hi Sweeties!

Today I’m just putting up another quick post! I failed once at my spending ban, let’s see how I will do this time!
Vandaag een snel en kort artikeltje! Ik ben één keer gefaald in een spending ban, laten we eens kijken hoe ik het nu doe!
backdrops for photography

Last week I got the great news I was going to London again! I am super excited since in England there are so much more makeup and beauty brands than in Belgium! And that’s why I should start saving a little. I won’t be able to save a lot in this short amount of time (I’ll be there on the 8th and 9th of november), but every bit helps, right?
Vorige week kreeg ik te horen dat ik weer naar Londen ging! Ik ben heel blij aangezien je in Engeland veel meermake-up en beauty merken hebt dan in België! En daarom moet ik beginnen sparen. Veel zal ik niet kunnen sparen in deze korte periode (Ik ben er 8 en 9 november), maar alle beetjes helpen, toch?
So now I have a little question for you guys! Are there any products I should get while there? I won’t be ably to get a lot since I’m only there for 2 days (1 night), but if there are some must haves that I can’t get in Belgium, I will definitely try my best to get them! So please let me know what brands and products you guys think I should get (beauty and makeup but also things like candles)!
Nu heb ik een klein vraagje voor jullie! Vooral voor diegenen die vaker in Londen komen dan. Zijn er must haves die we in België niet kunnen krijgen en die ik zeker eens zou moeten uitproberen? Ik ben er niet lang maar ga wel mijn best doen om deze te kunnen kopen! Dus laat zeker even weten welke merken en producten ik zeker nog moet hebben (beauty enmake-up, maar ook dingen zoals geurkaarsen)!

Some things you might alreadyhelp me with:
– I REALLY want a beauty advent calendar! I was thinking about the Boots one or the Benefit one, but I think that last one will already sold out by then. Any other ideas?
– Can I get Nyx somewhere in London?
Hier kunnen jullie mijn misschien al mee helpen:
– Ik wil echt heel graag een beauty advent kalender! Ik dacht aan die van Boots of Benefit, maar deze laatste zal waarschijnlijk al uitverkocht zijn als ik er ben. Andere ideetjes?
– Is Nyx ergens in Londen te krijgen?
Can’t wait to get there and to show you guys what I got!
Ik kan niet wachten om er te zijn en om jullie te laten zien wat ik gekocht heb!
xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.