Lifestyle

Weight Loss Wednesday | Start

Hi beauts!

I’m sure I’m not the only one who keeps promising herself to start eating healthier and start exercising more several times a year. I thought I would make it a little more official by putting my words to paper (or blog)! Starting today I will be doing these “Weight Loss Wednesday” posts, so if you like to see what I will be doing the next weeks, keep on reading!
Ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die zichzelf meerdere keren per jaar blijft beloven om gezonder te gaan eten en meer te bewegen. Daarom leek het mij leuk om het iets ‘officiëler’ te maken door mijn woorden in daden om te zetten en erover te schrijven! Vanaf vandaag zal ik deze “Weight Loss Wednesdays” artikels schrijven, dus als je graag wil zien wat ik de komende weken ga doen, lees dan zeker even verder!


In these blog posts I will be talking about what I ate (not in detail) and of my week went well or not exercising and eating wise. Maybe I will add some pictures of what I ate or some recipes sometimes. I will mainly be using 2 websites to keep me going and to stay inspired about what to eat and what exercises to do: Tone It Up and Blogilates
In deze artikels zal ik het hebben over wat ik zoal eet (niet gedetailleerd) en of mijn week goed ging of niet op gebied van eten en beweging. Soms zal er misschien ook een foto or recept te zien zijn. Om mezelf gemotiveerd te houden en om niet inspiratieloos te geraken over wat ik kan eten en welke oefeningen ik kan doen, zal ik hoofdzakelijk gebruik maken van deze 2 sites: Tone It Up en Blogilates.

I will also be sharing my weight and weight losses (or gains, hope not). So let’s jump into the first weigh-in (is that how it’s called?).
Ik zal ook mijn gewicht en gewichtsverlies (of -toename, laten we hopen van niet) met jullie delen. Dus laten we beginnen met een eerste weging.

Weight this week: 65,3 kg
Gewicht deze week: 65,3 kg

Since this is just my first weigh-in, I can’t say anything about how my week went or about what I ate. You will read these kinds of things for the first time next week! See you than?
Aangezien dit nog maar mijn eerste weging is, valt er nog niets te zeggen over hoe mijn week ging en wat ik precies alles gegeten heb. Dit soort zaken lezen jullie dus voor de eerste keer volgende week! Zie ik jullie dan weer?

P.S.: If you have any tips on what (not) to eat, please let me know! I can use all the help in the world.
P.S.: Als je tips hebt over wat (niet) te eten, laat het zeker achter! Ik kan alle hulp gebruiken.

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

New Series | Weight Loss Wednesdays

Hi sweeties!

This is just a quick post to announce a new series I will be doing on my blog: Weight Loss Wednesdays! You’ve probably seen a lot of these pass by on other blog and some of them inspired me to do them myself, starting next wednesday!
Dit is een vlug artikel om aan te kondigen dat ik een nieuwe reeks begin op mijn blog: Weight Loss Wednesdays! Jullie hebben dit waarschijnlijk al op verschillende blogs gezien en sommige hiervan hebben mij geïnspireerd om het zelf ook te doen vanaf volgende woensdag!

This basically means I will be writing about my weight loss journey since I do want to lose some weight. I think putting my words to paper will make it harder for me to cheat and make it easier to stick to my weight loss plans.
Dit betekent dus dat ik over mijn dieet zal schrijven aangezien ik toch wel enkele kilo’s kwijt wil. Ik denk dat erover schrijven mij zal helpen om het vol te houden en het moeilijker maakt om te zondigen.

I already have an idea of how my blog post will look, but if you have any suggestions or tips, please let me know in the comments. I love getting feedback and adjusting my blog to your needs and wants!
Ik heb al een idee over hoe de artikels eruit zullen zien, maar als je een suggestie of tip hebt, laat dat dan zeker even achter in de reacties. Ik vind het altijd leuk om feedback te krijgen en om mijn blog aan te passen aan wat jullie willen en nodig hebben!

So that was it for today! Be sure to comment and give me some motivation!
Zo, dat was het weer voor vandaag! Vergeet niet te reageren en te motiveren!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Spending Ban | Giving it another go

Hi Sweeties!

Today I’m just putting up another quick post! I failed once at my spending ban, let’s see how I will do this time!
Vandaag een snel en kort artikeltje! Ik ben één keer gefaald in een spending ban, laten we eens kijken hoe ik het nu doe!

Last week I got the great news I was going to London again! I am super excited since in England there are so much more makeup and beauty brands than in Belgium! And that’s why I should start saving a little. I won’t be able to save a lot in this short amount of time (I’ll be there on the 8th and 9th of november), but every bit helps, right?
Vorige week kreeg ik te horen dat ik weer naar Londen ging! Ik ben heel blij aangezien je in Engeland veel meer make-up en beauty merken hebt dan in België! En daarom moet ik beginnen sparen. Veel zal ik niet kunnen sparen in deze korte periode (Ik ben er 8 en 9 november), maar alle beetjes helpen, toch?

So now I have a little question for you guys! Are there any products I should get while there? I won’t be ably to get a lot since I’m only there for 2 days (1 night), but if there are some must haves that I can’t get in Belgium, I will definitely try my best to get them! So please let me know what brands and products you guys think I should get (beauty and makeup but also things like candles)!
Nu heb ik een klein vraagje voor jullie! Vooral voor diegenen die vaker in Londen komen dan. Zijn er must haves die we in België niet kunnen krijgen en die ik zeker eens zou moeten uitproberen? Ik ben er niet lang maar ga wel mijn best doen om deze te kunnen kopen! Dus laat zeker even weten welke merken en producten ik zeker nog moet hebben (beauty en make-up, maar ook dingen zoals geurkaarsen)!

Some things you might already help me with:
– I REALLY want a beauty advent calendar! I was thinking about the Boots one or the Benefit one, but I think that last one will already sold out by then. Any other ideas?
– Can I get Nyx somewhere in London?
Hier kunnen jullie mijn misschien al mee helpen:
– Ik wil echt heel graag een beauty advent kalender! Ik dacht aan die van Boots of Benefit, maar deze laatste zal waarschijnlijk al uitverkocht zijn als ik er ben. Andere ideetjes?
– Is Nyx ergens in Londen te krijgen?

Can’t wait to get there and to show you guys what I got!
Ik kan niet wachten om er te zijn en om jullie te laten zien wat ik gekocht heb!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Spending Ban Update

Hi lovebugs!


Today I’m just going to do a quick update on how my spending ban is going. If you didn’t know I was on a spending ban, you can read that blog post here
Vandaag ga ik snel even een update doen over mijn spending ban. Als je nog niet wist dat ik een spending ban deed, dan kan je dat artikel hier even lezen.


If you follow me on twitter, you probably already know how my spending ban is going: I FAILED! Already! :p I thought I would be strong enough to survive the spending ban, but as soon as I received an e-mail from The Body Shop with some great deals, I couldn’t resist! Also, I forget that the RiRi hearts mac collection was going to be released this month and as a huge Rihanna fan, obviously I wanted some things from that collection. Failed again! 
Als je mij op twitter volgt, weet je waarschijnlijk al hoe mijn spending ban tot nu toe ging: Ik ben gefaald! Nu al! :p Ik dacht dat ik het wel zou kunnen volhouden, maar van zodra ik een mail kreeg van The Body Shop met geweldige deals in kon ik niet weerstaan! Daarnaast was ik ook vergeten dat de RiRi hearts mac collectie deze maand uitkwam en als grote Rihanna fan moest ik daar uiteraard iets van hebben. Opnieuw gefaald!

I decided not to give up this quickly! I will be doing another spending ban but I will be adapting it a bit *a.k.a. cheating?*! :p I don’t know when I will start yet (I will let you guys know), but I do know what I will change. I will only be allowed to buy some things with the weekly money I get from my parents to live in Leuven (where I study), which basically is the money I buy food from for the entire week. This means that I can only buy beauty products with the left over money, which isn’t a lot. Therefore it will still be hard for me, but I will be able to get some things if I really feel the urge. :p And I will stay away from my bank account, which already is really good for me!
Ik heb besloten om het niet zo snel op te geven! Ik ga opnieuw een spending ban doen, maar deze keer pas ik hem wat aan *a.k.a. valsspelen?*! :p Ik weet nog niet precies wanneer ik hem ga doen (Dat laat ik jullie nog weten), maar ik weet wel al wat ik ga veranderen. Ik zal deze keer enkel beauty producten mogen kopen met het wekelijkse geld dat ik van mijn ouders ontvang om in Leuven te ‘leven’. Eigenlijk dus het geld waarmee ik mijn eten moet kopen voor de hele week. Dit betekent dat ik enkel beauty producten zal kunnen kopen met het geld dat ik aan het eind van de week overhoud, wat echt niet veel is. Daarom zat het dus nog steeds moeilijk zijn, maar op die manier kan ik toch nog iets gaan kopen als ik echt een drang voel. :p En zo blijf ik ook weg van mijn bankrekening, wat al heel goed is voor mij!

Let’s see how that goes! I will keep you guys updated!
Laten we eens zien hoe dat verloopt! Ik hou jullie op de hoogte!

Do you have any tips to survive this time? Leave them in the comments!
Heb jij nog tips om het deze keer wel vol te houden? Laat ze dan zeker even achter in de reacties!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

What’s in my travel makeup bag? ♥ London Shopping Trip Edition Wat zit er in mijn make-up reistasje? ♥ Londen Shopping Trip Editie

Hi Sweeties!

Today I have another video for you guys! Some of you might know I went to London in september to do some beauty shopping. (For my London haul, click here!) I went for 2 days only and in this video I show you guys what I brought with me makeup wise. Hope you enjoy!
Vandaag heb ik opnieuw een filmpje voor jullie! Sommigen onder jullie weten misschien dat ik naar Londen ben geweest in september om er wat beauty spulletjes te kopen. (Hier kan je een haul zien van dat tripje!) Ik ben er 2 dagen geweest en in dit filmpje laat ik jullie zien welke makeup ik daarvoor meenam. Hopelijk vinden jullie dit leuk!

For some reason I can’t link the video the way I do with my other videos. I just can’t select it in the list of my videos. If anyone knows why, please let me know!
Om de één of andere reden kan ik het filmpje hier niet linken zoals mijn andere filmpjes. Ik kan het niet selecteren in de lijst van mijn filmpjes. Als iemand weet hoe dit komt, laat het mij dan asjeblieft weten!
xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.


Spending Ban

Hi lovelies!

Today I just wanted to do a quick blog post on something I will be doing this month, so keep on reading!
Vandaag wou ik snel een artikel schrijven over iets dat ik deze maand zal doen, dus blijf zeker lezen!

I tweeted about this a while ago, and today is the day that it starts, my spending ban! It just had to happen because ever since I started blogging I’ve been wanting to try out everything and I’ve been buying a lot (as you can see in my hauls, which isn’t even all of it). So I decided to stop buying things during the month of october. 
Ik heb hier onlangs nog over getweet en vandaag start het echt, mijn spending ban! Het moest gewoon gebeuren want sinds ik begonnen ben met mijn blog, wil ik echt alles uitproberen en koop ik veel (zoals jullie in de shoplogs kunnen zien, waarin nog niet alles vermeld is). Dus besloot ik om te stoppen met shoppen tijdens de maand oktober.

I will be updating you guys every week and just to let you know beforehand, I will probably post another haul at the end of this month just because I still have some things that I bought, that aren’t in the haul yet (the reason for that you can find in my collective haul). So the products in that haul will be all of the things I bought up until yesterday, not in october (unless I fail, which I will let you guys know :D)! 
Ik zal jullie elke week updaten en even op voorhand, ik zal waarschijnlijk eind deze maand nog een shoplog posten omdat ik nog enkele dingen gekocht had die nog niet in mijn shoplogs vermeld zijn (de reden daarvoor vind je in mijn collectieve shoplog). Dus de producten die daarin zullen voorkomen, zijn dingen die ik tot gisteren gekocht heb en dus niet in oktober (tenzij ik faal, maar dat laat ik jullie dan wel weten :D)!

That’s it for today! Thanks for reading!
Dat was het voor vandaag! Dankjewel om te lezen!

Do you have any tips on surviving a spending ban? Let me know in the comments!
Heb jij tips om een spending ban vol te houden? Laat het mij dan zeker even in de reacties weten!

Xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.
1 26 27 28 29