Personal

Hello April! + TMI Tag!

Hi dolls!

Long time no see, huh?! I know! And I’m so sorry but March has been such a long month for me. It seemed like forever, but finally April is here and I’m super excited about that! Why, you ask? Because it’s my birthday month! I’ll be 24 on the 24th of this month, which calls for a little party, right? Anyway, I’m not going to ramble about that, I just wanted to let you guys know that I’m back and I’ll try to blog every other day. Today we’ll start of with the TMI Tag. So if you want to get to know me a bit better, keep on reading!
Long time no see, hé?! Ik weet het! En het spijt mij enorm, maar maart was zo’n lange maand voor mij. Het leek een eeuwigheid, maar eindelijk is april er en hier ben ik enorm blij om! Waarom? Omdat ik deze maand jarig ben! Ik word op 24 april 24 jaar jong, en dat vraagt om een feestje, toch? Maar goed, ik wou jullie laten weten dat ik terug ben en ik ga proberen om de dag te bloggen. Vandaag begin ik met de TMI Tag. Dus als je me wat beter wil leren kennen, lees dan zeker even verder!1. What are you wearing? 
Jeans and a tank top. I know, pretty boring, but I don’t have to go out or anything today so yeah.
1. Wat draag je?
Een jeans en een topje. Ik weet het, nogal saai, maar ik moet vandaag nergens naartoe, dusja.

2. Ever been in love?
Absolutely! 
2. Ooit verliefd geweest?
Natuurlijk?

3. Ever had a terrible breakup?
I did have a pretty bad breakup indeed, which I honestly don’t like to talk about at all up until this day.
3. Ooit een vervelende breakup gehad?
Die heb ik inderdaad gehad en daar praat ik vandaag nog steeds helemaal niet graag over.

4. How tall are you?
I’m super small, just 1m65.
4. Hoe groot ben je?
Ik ben heel klein, maar 1m65.

5. How much do you weigh?
A lot of girls don’t want to answer this question, but since I did weight loss wednesdays on my blog as well, I really don’t mind. I’m around 64 kg at the moment, but trying to loose weight.
5. Hoeveel weeg je?
Veel meiden willen deze vraag niet beantwoorden, maar aangezien ik op mijn blog ook al weight loss wednesdays heb gedaan, vind ik het niet zo erg. Ik weeg ongeveer 64 kg, maar probeer wat te vermageren.

6. Any tattoos?
Nope.
6. Heb je tatoos?
Nope.

7. Any piercings? 
If you count piercing your ears twice on each side (the second one is just right above the first one on each side, nothing fancy), than yes. If not, than no.
7. Heb je piercings?
Als je gaatjes in de oren meetelt, dan ja. Indien niet, dan nee. Ik heb aan elke kan 2 gaatjes. Gewoon boven mekaar, niets speciaals dus.

8. OTP?
I’ll go with Anna and Jofy from the Saccone Joly’s on YouTube. I don’t know if this counts because to be honest I didn’t know what this meant until I saw a few other people do this tag. I just love those two!
8. OTP?
Anna en Jofy van de Saccone Joly’s op YouTube. Ik weet niet of dit telt aangezien ik eigenlijk niet wist wat dit betekende. Maar ik vind dit gewoon zo’n mooi koppel!

9. Favourite show?
Pretty Little Liars!
9. Favoriete TV show?
Pretty Little Liars!

10. Favourite bands?
I don’t really listen to bands..
10. Favoriete bands?
Ik luister niet echt naar bands..

11. Something you miss?
I really miss ballet (pointes in specific) and just dancing in general! I did ballet for about 15 years but had to stop when I went to uni. It makes me really sad when I see other people dance (professionally), because that is what I wanted to do originally. 
11. Iets dat je mist?
Ballet (vooral pointes) en dans in het algemeen mis ik heel erg! Ik heb ongeveer 15 jaar ballet gedaan, maar moest stoppen toen ik naar de universiteit in een andere stad ging. Ik word er echt verdrietig van als ik andere mensen (professioneel) zie dansen, want dat is wat ik oorspronkelijk ook wou doen!

12. Favourite Song?
Hhmm.. I hardly ever have a favorite song. I just like Rihanna a lot, but if I had to choose something as this pointe, it would be Slow Down by Selena Gomez.
12. Favoriete liedje?
Hhmm.. Ik heb zelden echt een favoriete liedje. Ik hou heel veel van Rihanna, maar als ik op dit moment echt iets zou moeten kiezen, dan zou het Slow Down van Selena Gomez zijn.

13. How old are you?
I’ll be 24 on the 24th of april, but a lot of people think I’m a lot younger!
13. Hoe oud ben je?
Ik word 24 op 24 april, maar veel mensen denken dat ik jonger ben!

14. Zodiac sign?
Taurus!
14. Sterrenbeeld?
Stier!

15. Quality you look for in a partner?
Funny, makes me feel safe, pretty eyes, … All the things my boyfriend has!
15. Eigenschap die je in een partner zoekt?
Grappig, mij veilig laten voelen, mooie ogen, … De dingen die mijn vriend heeft!

16. Favorite quote?
I actually don’t have a favorite. I like a lot of quotes!
16. Favoriete quote?
Ik heb eigenlijk geen favoriet. Ik vind er veel leuk!

17. Favorite actor?
Again, I don’t really have one. :p Probably because I like horror movies and there’s always other actors involved.
17. Favoriete acteurs?
Weeral, heb ik niet echt. :p Waarschijnlijk omdat ik vooral van horror hou en daarin komen altijd andere acteur voor.

18. Favorite color?
Pink! But also navy and cream!
18. Favoriete kleur?
Roze! Maar ook donkerblauw en beige!

19. Loud music of soft?
Soft! I know this might sound weird but I’m not that much of a music person.
19. Luide of zachte muziek?
Zachte! Dit klinkt misschien raar, maar ik ben niet zo’n muziek persoon.

20. Where do you go when you’re sad? 
Probably just my room or shopping. Depending on how sad I am.
20. Waar ga je naartoe als je droevig bent?
Waarschijnlijk naar mijn kamer of shoppen. Hangt ervan af hoe droevig ik ben.

21. How long does it take you to shower?
It takes from 5 minutes to 25 minutes, depending on if I have to wash my hair and things like that.
21. Hoe lang douche je?
Tussen 5 en 25 minuten. Hangt ervan af of ik mijn haar moet wassen en zulke dingen.

22. How long does it take you to get ready in the morning?
Anywhere from 15 minutes to an hour and a half I think. Again depending on what I have to do and whether I’m taking my time to get ready. :p 1,5 hours is only when I have to wash my hair and everything and when I’m taking my time to do everything. Usually I’m ready in about half an hour.
22. Hoe lang duurt het om je klaar te maken in de ochtend?
Ergens tussen de 15 minuten en 1,5 uur denk ik. Hangt er enorm vanaf wat ik precies allemaal moet doen (haar wassen of niet bijvoorbeeld) en of ik mijn tijd ervoor neem of me haast. :p 1,5 uur is enkel wanneer ik mijn haar moet wassen en ook echt mijn tijd neem om me klaar te maken. Meestal duurt het een halfuurtje.

23. Ever been in a physical fight?
Nope.
23. Ooit in een fysiek gevecht geraakt?
Nope.

24.Turn on?
Blue eyes and nice teeth!
24. Turn on?
Blauwe ogen en mooie tanden!

25. Turn off?
Bragging and macho’s.
25. Turn off?
Opscheppen en macho gedrag.

26. The reason I joined YouTube?
Because of my blog, even though I don’t really have a YouTube channel where I make videos..
26. Waarom ben je een YouTube begonnen?
Voor mijn blog, hoewel ik niet echt een YouTube kanaal heb waar ik filmpjes op maak. 

27. Fears?
Spiders and to lose people I love!
27. Angsten?
Spinnen en om mensen waar ik om geef te verliezen!

28. Last thing that made you cry?
Thinking about my grandma who past away a few months ago. I just miss her so bad!
28. Wat heeft je het laatst aan het huilen gebracht?
Toen ik aan m’n oma dacht die enkele maanden geleden gestorven is. Ik mis haar enorm!

29. Last time you said you loved someone?
This morning.
29. Wanneer zei je voor het laatste dat je van iemand houdt?
Deze ochtend.

30. Meaning behind your YouTube/Blog name?
“Sweet” stands for my name, which is given to people with a sweet character, “Sparkly” stands for my girlyness and “Serendipity” is because I wanted my blog to be something beautiful people discovered by accident when looking for something. 
30. Betekenis van je YouTube/Blog naam?
“Sweet” staat voor mijn naam, die gegeven wordt aan mensen met een ‘zoet’ karakter, “Sparkly” staat voor het meisjesachtige in mij en “Serendipity” omdat ik wou dat mijn blog iets moois werd waar mensen per ongeluk op uitkwamen terwijl ze iets zochten. 

31. Last book you read?
The Dutch version of “Girls in trouble” by Caroline Leavitt.
31. Laatste boek dat je las?
“Hou me vast” van Caroline Leavitt.

32. The book you’re currently reading?
Not reading any at the moment.
32. Het boek dat je momenteel leest?
Geen voor het moment.

33. Last show you watched?
American horror story.
33. Laatste serie die je zag?
American horror story.

34. Last person you talked to?
My mom!
34. Laatste persoon waarmee je sprak?
Mijn mama!

35. The relationship between you and the person you last texted?
My boyfriend.
35. De relatie tussen jou en de persoon die je het laatst een sms stuurde?
Mijn vriend.

36. Favorite food?
Pasta! No doubt possible! (Italian girl over here, haha)
36. Favoriete eten?
Pasta! Geen twijfel mogelijk! (Italiaanse meid hier, haha)

37. Place you want to visit?
America! I’ve been to New York yet, so maybe LA?
37. Plaats waar je naartoe wil?
Amerika! Ik ben al naar New York geweest, dus misschien LA?

38. Last place you were?
Aachen.
38. Laatste plaats waar je geweest bent?
Aken.

39. Do you have a crush?
Yes!
39. Do you have a crush?
Ja!

40. Last time you kissed someone?
Sunday. :( 
40. Last time you kissed someone?
Zondag.

41. Last time you were insulted?
Sunday, but it was a ‘joke’. :p
41. Laatste keer dat je beledigd werd?
Zondag, maar dat was een ‘grapje’. :p

42. Favorite flavor of sweet?
Berry!
42. Favoriete smaak van snoepje?
Bessen!

43. What instruments do you play?
None.
43. Welke instrumenten bespeel je?
Geen.

44. Favorite piece of jewelry?
My grandma’s ring!
44. Favoriete juweel?
De ring van mijn oma!

45. Last sport you played?
Does fitness count? If not, no idea! :p
45. Laatste sport die je speelde?
Telt fitness? Indien niet, geen idee! :p

46. Last song you sang?
Royals by Lorde.
46. laatste liedje dat je zong?
Royals van Lorde.

47. Favorite chat up line?
Don’t have one and most of the time I don’t like them. :p
47. Favoriete openingszin?
Heb ik niet en vind ik meestal ook niet leuk. :p

48. Have you ever used it? 
I’ve never used any.
48. Heb je hem ooit gebruikt?
Ik heb er nooit één gebruikt.

49. Last time you hung out with anyone?
Sunday.
49. Laatste keer dat je iets leuk deed met iemand?
Zondag.

50. Who should answer these questions next?
Marijke from MarykeJane and Anneleen from Teasistars! And everyone who reads this! Leave your post/answers in the comments!
50. Wie moet deze vragen als volgende beantwoorden?
Marijke van MarykeJane en Anneleen van Teasistars! En iedereen die dit leest! Laat je blogpost/antwoorden in de comments!

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box!
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken!10 Things I Love About Italy | My Roots

Ciao Belle Ragazze

Or in other words: Hi beautiful girls! For those of you who don’t know this yet: I’m half Italian and I thought it would be fun to do a little post about this. I was inspired by this video my dad e-mailed me a while ago and I wanted to share some things I like about Italy with you guys!
Of in andere woorden: Hoi schoonheden! Voor degenen die dit nog niet weten: Ik ben half Italiaanse en ik dacht dat het wel leuk zou zijn om hier een artikel over te maken. Ik werd geïnspireerd door deze video die mijn papa mij een tijdje gelede mailde en ik wou daarom enkele dingen met jullie delen die ik zo leuk vind aan Italië!


1. Pasta
This was the first thing in the video, and honestly it’s the first thing I think of when I think of Italy too! If there is one food I could eat for the rest of my life and never get sick of it, it would be pasta! My favorite one is Pasta al Pomodoro, which is basically pasta with fresh tomato sauce. It’s so easy to make but oh so delicious! You can’t compare it to any pasta you can eat anywhere else and when you’re in Italy, you have to go somewhere non-touristic to taste the real pasta like it’s supposed to be! Luckily I don’t have to go to Italy for that since my dad and the rest of my family knows how to make real Italian food themselves.
1. Pasta
Dit was het eerst genoemde in de video en om eerlijk te zijn is dit ook het eerste waar ik aan denk als ik aan Italië denk! Als er 1 ding is dat ik voor de rest van mijn leven kan eten zonder het beu te worden, dan is het wel pasta! Mijn favoriete pasta is pasta al pomodoro, een basis pasta met een verse tomatensaus. Dit is zo’n makkelijk gerecht, maar oh zo lekker! Je kan dit, net zoals andere pasta’s, jammer genoeg niet vergelijken met eender welke pasta die je in andere landen kan eten en wanneer je in Italië bent, moet je echt in een niet-touristische streek zijn om de echte pasta te proeven zoals hij hoort te zijn! Gelukkig hoef ik daarvoor niet naar Italië aangezien mijn papa en de rest van mijn familie weten hoe je echt Italiaans eten moet maken.

2. Olive
When we’re on holiday in Italy, I always want to see a field of olive trees, or my Italian holiday isn’t complete. I don’t know why, I just love the way they look, and I’m just obsessed with olive.
2. Olive
Als ik in Italië op vakantie ben, moet ik echt een veld olijfbomen gezien hebben of mijn Italiaanse vakantie is niet compleet. Ik weet niet waarom, maar ik hou gewoon enorm van hoe ze eruit zien en ik ben echt verslaafd aan olijven.

3. La Lingua
Italian to me, like to a lot of other people, is the language of love. I love listening to it, which is why I love Italian music, even though I only understand a little of it and don’t speak it myself. I’ve been a bit mad at my dad about this for a long time, but eventually I realized there were reasons why he couldn’t teach us Italian when we were little. But because I love the language so much, one of my goals in my Day Zero Project is to learn a little Italian. My nonna only speaks Italian and Dutch is very hard for her. She tries, because we can’t speak Italian, but it still is hard to talk to her like everyone should be able to talk to his/her grandparents. I’ve been regretting the fact that I can’t speak Italian even more ever since my nonno died about a year ago.
3. La Lingua
Italiaans is voor mij, net zoals voor velen, de taal van de liefde. Ik luister er enorm graag, en daarom luister ik ook graag naar Italiaanse muziek, ook al versta ik er maar een beetje van en spreek ik het zelf niet. Ik ben hier heel lang nogal kwaad over geweest op mijn papa, maar uiteindelijk snapte ik de redenen wel waarom hij het ons niet kon leren toen we klein waren. Maar omdat ik de taal zo mooi vind, is één van mijn doelen uit mijn Day Zero Project om een beetje Italiaans te leren. Mijn nonna spreekt bijna alleen maar Italiaans en Nederlands is erg moeilijk voor haar. Ze probeert wel heel hard omdat wij geen Italiaans spreken, maar het is toch moeilijk om met haar te babbelen zoals iedereen tegen zijn grootouders zou moeten kunnen. Ik heb zo’n spijt van het feit dat ik geen Italiaans kan sinds mijn nonno ongeveer een jaar geleden gestorven is.

4. Mozzarella di Bufala
Mozzarella is so yummy, but once you tried buffalo mozzarella, you will only want that! It’s so much better than the regular mozzarella. Unfortunately you can’t just get the right one anywhere.
4. Mozzarella di Bufala
Mozzarella is zo lekker, maar eens je buffelmozzarella geprobeerd hebt, wil je niet anders meer! Het is zoveel beter dan gewone mozzarella. Jammer genoeg is het niet overal te krijgen.

5. Architettura
I love cities like New York with the gigantic buildings, but I also really love looking at old building, buildings with a history behing them.
5. Architettura
Ik hou van steden zoals New York bijvoorbeeld met gigantische gebouwen, maar ik hou ook enorm van oude gebouwen waar een geschiedenis achter zit.

6. Il Tartufo 
I know Italy isn’t the only place for truffles, but I really like pasta with truffles, which is why I mention them anyway! You can smell a good truffle from miles away when you’re cooking and I really love that smell in our house!
6. Il Tartufo
Ik weet dat Italië hiervoor niet de enige plek is, maar ik hou enorm van pasta met truffel en daarom vermeld ik dit toch even! Je kan dit van mijlenver al ruiken wanneer iemand met truffel kookt en ik hou echt van die geur in ons huis!

7. Olio d’Oliva
In Belgium, like in many other countries, butter is the way to go when it comes to cooking and baking. We on the other hand never even have butter in our fridge. We always use olive oil just because we’re used to it, like the taste better and because it’s much healthier. We even ‘gave’ my dad his own olive tree for father’s day a few years ago. We do actually have one in our garden but because Belgium is just too cold for this kind of tree to grow olives, we adopted one for our dad in Italy. A few times a year, we get some olive oil from his own tree now! I think that’s awesome!
7. Olio d’Oliva
In Beglië, net zoals in vele andere landen, is boter hetgeen iedereen gebruikt wanneer het op koken aankomt. Wij daarentegen hebben zelfs nooit boter in huis. We gebruiken altijd olijfolie, gewoon omdat we dit gewoon zijn, de smaak lekkerder vinden en omdat het ook gezonder is. We hebben zelfs mijn papa zijn eigen olijfboom ‘gegeven’ voor vaderdag een aantal jaren terug. Het is te zeggen, we adopteerden er eentje in Italië voor hem omdat het in België te koud is om olijven te krijgen. Elk jaar krijgen we nu verschillende keren olijfolie van zijn eigen boom en dat vind ik zelf geweldig! We hebben ook wel een olijfboompje in onze tuin, maar die is eerder voor de sier!

8. Vino
I used to hate red wine! But once I started trying them in Italy, I started to love them. Now I almost only drink red wines, preferably Italian wines, duh! :p
8. Vino
Vroeger haatte ik rode wijn, ik kreeg het echt niet binnen! Maar toen ik in Italië eraan ben beginnen proeven, begon ik er echt van te houden. Nu is rode wijn ongeveer het enige van wijnen dat ik nog drink, en dan liefst Italiaanse natuurlijk, duh! :p

9. Parmigiano 
Something we eat as a little appetizer, but also put on almost every pasta we eat. We always have this in our fridge! 
9. Parmigiano 
Iets dat we zelfs als hapje eten, maar ook op bijna elke pasta doen. Dit hebben we echt altijd in onze koelkast liggen!

10. Pizza
We make our own pizza’s at home (just like we do with pasta once in a while) just because, like pasta, you can’t compare the ones you can eat in other countries to the ones in Italy. Again I really like the plain ones: just some mozzarella and pomodoro. This kind of pizza is just so pure and yummy!
10. Pizza
Wij maken thuis onze eigen pizza’s (net zoals we soms met pasta doen) gewoon omdat, zoals bij pasta, je de pizza’s die je buiten Italië kan eten niet kan vergelijken met de echte Italiaanse pizza’s. Ook hier hou ik vooral van de simpele versie: mozzarella en pomodoro. Dit soort pizza is gewoon zo puur en lekker!

So these were some of the things I really love about Italy. I’m very proud of my roots and even though I don’t really look Italian (unfortunately) and have both nationalities, I’ve always considered myself more Italian than Belgian. Not that I don’t like Belgium, but going to Italy has always felt like going home to me. 
Dit waren enkele dingen die ik zo leuk vind aan Italië. Ik ben zelf heel erg trots op mijn roots en ook al zie er niet echt Italiaans uit (jammer genoeg) en heb ik beide nationaliteiten, ik heb me altijd net iets meer Italiaanse dan Belgische gevoeld. Niet dat ik niet van België hou, maar naar Italië gaan is voor mij net zoals thuiskomen.Challenges | 52 Week Money Challenge And January Mani Challenge

I absolutely love doing challenges! So whenever I see a challenge I think I can handle, I jump right into it. 
Ik hou echt van uitdagingen! Dus wanneer ik een nieuwe uitdaging zie waarvan ik denk dat ik hem wel aankan, kan ik het niet laten om hem aan te gaan.


I’m already doing the Day Zero Project, which you can follow here and one of my challenges was to paint my nails a different color every day for 30 days, so that’s what I started thursday. You’ll be able to see the result when I’m done with the challenge!
Ik ben ondertussen al bezig mijn het Day Zero Project, dat je hier kan volgen en één van mijn uitdagingen was om mijn nagels elke dag een andere kleur te geven gedurende 30 dagen, dus daarmee ben ik donderdag al begonnen. Als ik hiermee klaar ben, zal ik jullie het resultaat tonen!

Yesterday I saw a new challenge and since I’d like to save some money, this one was perfect: The 52 Week Money Challenge. Basically you put the same amount of money as the week you’re in in a piggy bank and you’ll end up with $1378 at the end of the year (for me this will be in €). Pretty good, right? I found a picture where you can check off every week if you payed the amount, so I’ll be printing that out to keep track of everything.
Gisteren zag ik een nieuwe challenge en aangezien ik graag wat zou sparen, was deze perfect: The 52 Week Money Challenge. Het komt erop neer om het aantal euros gelijk aan de week van het jaar waarin je zit in een spaarpot te steken en dan zou je op het einde van het jaar met €1378 eindigen. Niet slecht, toch? Ik vond een afbeelding waarop je elke week kan afvinken als je het bedrag gespaard hebt, dus ik ga deze zeker uitprinten om alles bij te houden.

So what do you guys thinks? Wanne join in? Let me know and we can support each other!
Wat denken jullie? Doen jullie mee? Laat het me zeker weten, dan kunnen we elkaar helpen!New Years Inspiration: Be Yourself | #2014BloggerChallenge Topic 1

Hi beauties! 

As you may or may not know, this year I’m taking part of the #2014BloggerChallenge. This means we will get 2 topics each month to write about and the first topic was ‘New Years Inspiration’. In this post I will be sharing some inspiring quotes and pictures and tell you what they mean to me!
Zoals je misschien weet, doe ik dit jaar mee aan de #2014BloggerChallenge. Dit houdt in dat we 2 maal per maand over een gegeven topic zullen schrijven en het eerste topic is ‘Nieuwjaarsinspiratie’. In dit artikel ga ik enkele quotes en afbeeldingen met jullie delen en vertellen waarom ze mijn inspireren!


For this first topic I chose to talk about being yourself. This is something I learnt through blogging, which I’m really thankful for. I’m a very insecure person but thanks to talking to other bloggers, I learnt that I should just be myself and don’t care about what others think, which I used to do all the time. I still do this a little, but I can’t change that completely in such a short space of time.
Voor dit eerste topic koos ik voor ‘jezelf zijn‘. Dit is iets dat ik door bloggen geleerd heb, waar ik heel dankbaar voor ben. Ik ben een heel onzeker iemand maar dankzij andere bloggers heb ik geleerd dat ik mezelf moet zijn en me niet moet aantrekken wat anderen denken, wat ik wel altijd deed. Ik doe dit nog steeds een beetje, maar op zo’n korte tijd kan dat niet volledig weg zijn.

The first picture inspired me because it’s just so true! No one should be wasting their own personality just because of what other people might think. I love how they imaged these masks because this is what a lot of people do: hide behind a mask, for reasons like mine: being insecure and unconfident. 
De eerste afbeelding inspireerde me omdat het gewoon waar is! Niemand hoort zijn eigen persoonlijkheid te verspillen om wille van wat anderen zouden kunnen denken. Ik vind de maskers geweldig, omdat dit iets is dat veel mensen doen: zich verstoppen achter een masker, voor redenen zoals die van mij: onzeker en niet zelfverzekerd genoeg zijn.

The second quote I picked out is ‘Be yourself because an original is worth more than a copy’, which  completely matches the first one, and again I completely agree, even though this isn’t very easy for a lot of us.
De tweede quote die ik koos is ‘Be yourself because an original is worth more than a copy’, die volledig aansluit bij de eerste. Ook hier ban ik het volledig mee eens, ook al is dit voor velen niet zo makkelijk.


You could be so much happier by being yourself. Just do what you love, don’t worry about what others think. If they think negative about you, they’re not even worth your time thinking about them!
Je kan zoveel gelukkiger zijn door jezelf te zijn. Doe gewoon waar je van houdt en maak je geen zorgen over wat anderen denken. Als ze negatief over je denken, zijn ze het niet eens waard dat jij aan hen denkt!


The last quote also incorporates something that’s been discussed a lot on blogs like these: makeup and fashion. Off course I love makeup and fashion and all that jazz, and maybe you do too, but we should all keep in mind that we don’t have to use it to cover ourselves up. We should use it to enhance out inner beauty!
De laatste quote neemt ook iets op dat been besproken wordt op blogs als deze: makeup en fashion. Natuurlijk hou ik van makeup en kleding, en misschien jij ook, maar we moeten het niet gebruiken om onszelf achter te verbergen. We moeten het gebruiken om onze innerlijke schoonheid meer naar buiten te brengen! 


So these are some quotes that really inspired me because I’m not used to being myself and still am trying my hardest at it! This new year will be all about that for me. So this is my new years inspiration, this is what this year will be all about for me!
Zo, dit waren enkele quotes die mijn inspireerden omdat ik het niet gewoon ben om volledig mezelf te zijn en nog steed hard mijn best doe! Dit jaar zal daar volledig om draaien voor mij. Dus dit is mijn nieuwjaarsinspiratie, dit is waar dit jaar voor mij om zal draaien!

Hope you guys enjoyed this and maybe it even helped someone out!
Hopelijk vonden jullie dit een leuk artikel en heeft het misschien zelfs iemand geholpen!


xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina