Personal

Happy New Year and New Year’s Resolutions Gelukkig Nieuwjaar en Goede Voornemens

Hi sparkles! 

2014 is just around the corner but I wanted to do a last blogpost for 2013! Come along and see what my last words for 2013 are on this blog! Spoiler alert: I’ve got some pretty exciting news!

2014 komt er nu echt aan, maar ik wou nog een laatste artikeltje schrijven voor 2013! Kom eens kijken wat mijn laatste woorden voor 2013 zijn op mijn blog! Spoiler alert: Ik heb heel leuk nieuws!First of all I want to wish everyone who reads this a very happy new year! I hope 2014 bring nothing but good things for all of you! You guys made blogging so much more fun than I could ever dream and for that I want to thank everyone who ever stopped by my blog, left a comment, liked a post, followed my blog and so much more. If it wasn’t for all of you reading my blog, I wouldn’t enjoy blogging as much as I do now! So again, thank you so much!
Om te beginnen wil ik iedereen die dit leest al een super gelukkig nieuwjaar wensen! Ik hoop dat 2014 niets dan mooie dingen voor jullie brengt! Jullie hebben bloggen voor mij zoveel leuker gemaakt dan ik ooit had durven dromen en daarvoor will ik iedereen bedanken die ooit op mijn blog is komen kijken, een artikel leuk vond, aan reactie achterliet, mijn blog volgt en zoveel meer. Het feit dat ik er zo van geniet om te bloggen, is dankzij jullie, degenen die mijn blog lezen! Dus nogmaals, super bedankt!

I guess it’s time to put some new year’s resolutions to paper now! I only have 3 just because setting a lot of goals for myself usually has the opposite effect on me. :p
1. Eat healthier and try to reach my target weight! I know, pretty boring because probably everyone mentions this as a new year’s resolution but, oh well! :p
2. Try to think more positive, laugh more, be happy and enjoy life with the people I love!
3. Work harder for school, try to be more motivated in general.
Ik denk dat het nu eens tijd wordt om mijn goede voornemens officieel te maken! :p Ik heb er maar 3 omdat ik vind dat het averechts werkt als ik teveel doelen ineens opstel. :p
1.Gezonder eten en proberen mijn doelgewicht te halen! Ik weet het, nogal saai aangezien dit door bijna iedereen vermeld wordt, maar ach ja! :p
2. Proberen om positiever te denken, meer te lachen, gelukkig zijn en van het leven genieten met de mensen waar ik van hou!
3. Harder werken voor school, meer gemotiveerd zijn in het algemeen.

I thought I would also include my monthly goals in this post.
Ik wou in dit artikel ook snel even mijn maandelijkse doelen vermelden.


So that’s it for today guys! Next time I will talk to you will be in 2014 (which sounds so far away! :D). Oh, and for those of you who stuck through and read the complete post, I have a surprise for my lovely readers tomorrow! It’s a giveaway! So definitely stay tuned for that and follow my blog to be notified when it’s up!
Zo, dat was het voor vandaag! De volgende keer dat ik jullie spreek zal in 2014 zij (dat klinkt nog zo ver weg! :D). Oh, en voor degenen die het tot hier volgehouden hebben en het hele artikel gelezen hebben, ik heb een leuke verrassing voor jullie morgen! Het is een winactie! Dus kijk daar zeker naar uit en volg even mijn blog om op de hoogte gehouden te worden wanneer hij online staat!

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina

A Little Update | Exams, Weight Loss Wednesdays and grandma ❄️ #BigBlogmasProject Day 20

Hi girls!

Today I’m just going to do a little update on what’s going on in my life. So let’s go!
Vandaag doe ik vlug even een update over wat er gebeurt in mijn leven. Dus laten we beginnen!


As you might know, I’m in my last year of university. That’s why I might be blogging less after christmas. For now I’m blogging everyday because I’m doing the #BigBlogmasProject which means I’m blogging everyday until christmas. I did skip 2 days, because I was so busy with my masters thesis at that moment, sorry for that! But after christmas, I’ll studying a lot (as I am now, but I’m trying to finish the #BigBlogmasProject anyway), so I probably won’t be able to blog everyday. I really hope you guys understand, I will be completely back after my exams, but don’t worry, I will still be blogging during my exams, just not as much as I am doing now.
Zoals je misschien wel weet, zit ik in mijn laatste jaar unief. Het zou daarom kunnen dat ik na kerst wat minder zal bloggen. Voorlopig blog ik nog elke dag omdat ik het #BigBlogmasProject doe, wat betekent dat ik elke dag tot kerstmis blog. Ik heb wel 2 dagen over moeten slaan omdat ik het zo druk had met mijn thesis, sorry daarvoor! Na kerst zal ik veel moeten studeren (zoals nu ook al, maar ik probeer het #BigBlogmasProject toch af te maken), dus zal ik waarschijnlijk niet meer elke dag bloggen. Ik hoop echt dat jullie dit begrijpen, en ik ben na de examens weer volledig terug, maar maak je geen zorgen, ik zal nog steeds bloggen tijdens de examens, gewoon wat minder.

Another topic I wanted to talk about was weight loss wednesdays. As you might know, I did 2 of those a few weeks ago and than I stopped. But, they will be back next week. The reason for stopping them is because 3 weeks ago my grandma fell which made her heart stop and they took her to the emergency right away. They were able to bring her back and she was in a coma for about 5 days but than her heart stopped again and we lost her. This is really hard for me to talk about because I was pretty close to her and I miss her so bad! But at the same time, for me personally it helps to talk about it. 
Een ander onderwerp waar ik het over wilde hebben is weight loss wednesday. Zoals je misschien ook wel weet, deed ik een paar weken terug al 2 artikels hierover en toen stopte ik. Maar, ze komen  volgende week terug! De reden dat ik ermee stopte is omdat mijn oma 3 weken geleden gevallen is waardoor haar hart gestopt was en de ambulance en mug onmiddellijk is gekomen. Ze hebben haar kunnen reanimeren en ze lag ongeveer 5 dagen in coma, maar toen begaf haar hart het opnieuw en raakten we haar kwijt. Het is echt moeilijk voor mij om hierover te praten omdat ik een goede band had met haar en ik mis haar enorm! Maar langs de andere kant helpt het voor mij persoonlijk ook wel om erover te praten.

Christmas won’t be the same without my grandma, because she always made dinner and always made christmas the best time of the year, even though it’s always during my exams. She always burned candles during my exams, wishing me luck and she called everyday. It’s so hard to miss all of these things now. I just try to think of all the good memories I have with her and I know she is in a better place, because the doctors told us she wouldn’t be the same after that coma, and we all knew that she would not want that! She was very independent until the last moment and she wouldn’t be able to live with herself if she needed a lot of help from others. So I try to think of it that way. I know she would want me to go on with my life, graduate and live a happy life.
Kerstmis zal niet hetzelfde zijn zonder mijn oma, want ze zorgde altijd voor een geweldig etentje en maakte kerst het leukste moment van het jaar, ook al valt dat voor mij altijd in de examens. Ze brandde ook altijd kaarsjes tijdens mijn examens om mij geluk te wensen en ze belde elke dag. Het is echt moeilijk om dit nu allemaal te moeten missen. Ik probeer gewoon aan de leuke herinneringen te denken die ik met haar heb en ik weet dat ze nu op een beter plek is want de dokters zeiden dat ze na de coma niet meer dezelfde zou zijn. We wisten allemaal dat ze dat echt niet zou willen! Ze was heel onafhankelijk tot op het laatste moment en ze zou niet met zichzelf kunnen leven als ze hulp nodig had van iedereen. Dus ik probeer er op die manier aan te denken. Ik weet dat ze zou willen dat ik verder ga met mijn leven, afstudeer en een gelukkig leven heb.

Thanks for reading sweeties and sorry for the sad post. I just had to this at one point to get it off my chest and to try to move on. I’ll never forget her though!
Dankjewel om te lezen lieverds en sorry voor het trieste artikel. Ik moest dit uiteindelijk gewoon eens doen om mijn hart te luchten en verder te kunnen. Ik zal haar nooit vergeten!

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Would You Rather Beauty Tag

Hiya!

Today I have a little tag for your guys: the ‘Would You Rather Beauty Edition Tag’. I’m sorry or the lack of beauty posts, but I’ve been really busy and these kind of posts are much quicker and easier to do at the moment! Will try my best to do more beauty posts soon!
Vandaag heb ik een tag voor jullie: de ‘Would You Rather Beauty Edition Tag’. Sorry voor het gebrek aan beauty artikels, maar ik heb het heel druk en deze artikels zijn sneller en makkelijker te schrijven! Ik doe mijn best voor meer beauty binnenkort!

I saw this tag on Cerys’ blog Faith, Trust and Pixie Dust, so I decided to do this as well because I like reading them too. I’m not going to ramble, I’m just going to answer the questions!
Ik zag deze tag op Cerys’ blog Faith, Trust and Pixie Dust, dus ik wou hem ook wel eens doen omdat ik zelf ook graag tags lees. I ga niet te veel zagen, gewoon de vragen beantwoorden!

1. Would you rather lose all of your mascaras, eyeliners, lipsticks and lip glosses or lose all of your palettes and eyeshadows?
I don’t have a lot of eyeshadow palettes compared to lip products, so I really don’t want to lose my lippies! I’m addicted to lip products! On top of that I don’t always use eyeshadow so my choice is made!
1. Zou je liever al je mascaras, eyeliners, lipsticks en lipgloss verliezen, of al je palettes en oogschaduws?
Ik heb niet zoveel palettes vergeleken met lip producten, dus ik wil mijn lippies echt niet kwijt! Ik ben er verslaafd aan! :p Ik gebruik ook niet altijd oogschaduw, dus mijn keuze is snel gemaakt!

2. Would you rather chop of your hair or never be able to cut it again?
This is a hard one! I wouldn’t want all of my hair to be chopped off, but not being able to cut it? Hhmm.. I want to donate my hair to make a wig for cancer patients when it’s long enough (one of my 101 goals in 1001 days), so I think I would chop it all off. My hair grows pretty fast and sometimes I like it a bit shorter. 
2. Zou je liever al je haar afknippen of het nooit meer kunnen knippen?
Dit vind ik een moeilijke! Ik zou niet al mijn haar eraf willen knippen, maar het nooit meer kunnen knippen? Hhmm.. Ik wil mijn haar een keer doneren voor een pruik te maken voor kankerpatiënten wanneer her lang genoeg is (één van mijn 101 doelen in 1001 dagen), dus ik denk dat ik zou kiezen om alles eraf te knippen. Mijn haar groeit vrij snel en soms wil ik het wel wat korter.

3. Would you rather have a coral cheek or a pink cheek?
Pink, but more towards the darker pinks!
3. Zou je liever koraal or roze wangen hebben?
Roze, maar meer naar de donkere roze kleuren!

4. If you had £1000 to spend, would you rather buy clothes or makeup?
Probably a little on both, but more on makeup!
4. Als je €1000 had om uit te geven, zou je het liever aan kleding of makeup uitgeven?
Een beetje aan beide, maar meer aan makeup!

5. Would you rather apply lipstick as eyeliner or eyeliner as lipstick?
Eyeliner as lipstick. Lipstick on your eyes would be hard to pull off I think. :p
5. Zou je liever lipstick als eyeliner gebruiken of eyeliner als lipstick?
Eyeliner als liptsick. Lipstick op je ogen doen, lijkt mij nogal moeilijk om dat te rocken! :p

6. Would you rather only shop at MAC or Sephora?
Sephora, if there was one in Belgium! So much more brands! I don’t like sticking to one brand!
6. Zou je liever alleen in MAC of Sephora shoppen?
Sephore, als we die in België hadden! Er zijn zoveel meer merken en ik hou me niet graag aan 1 merk.

7. Would you rather only use one eyeshadow color or one lip color for the rest of your life?
One eyeshadow color. I’m addicted to lippies and I usually wear brown eyeshadows all the time anyway!
7. Zou je liever maar 1 kleur oogschaduw gebruiken of maar 1 lipkleur voor de rest van je leven?
Eén kleur oogschaduw. Ik ben verslaafd aan lippies en ik draag sowieso enkel maar bruine kleuren oogschaduw. 

8. Would you rather wear winter clothes in summer or summer clothes in winter?
Winter clothes in summer. I’m always cold, even in summer because summer in Belgium aren’t that great unfortunately!
8. Zou je liever winterkleding in de zomer dragen of zomerkleding in de winter?
Winterkleding in de zomer. Ik heb heel vaak koud en de zomers in België zijn toch niet zo geweldig jammer genoeg!

9. Would you rather have dark nail or bright nails all year round?
Bright!
9. Zou je liever het hele jaar door donkere of lichte nagellak dragen?
Lichte!

10. Would you rather give up your favorite lip products or your favorite eye products?
As I said already, I’m addicted to lippies, but I can’t go out the door without mascara, so I would give up my lippies for that!
10. Zou je liever je favoriete lip products opgeven of je favorite oogproduct?
Zoals ik al zei ben ik verslaafd aan lippies, maar ik kom niet buiten zonder mascara, dus daarvoor zou ik mijn lippies wel opgeven!

11. Would you rather only be able to wear your hair in a ponytail or a messy bun?
Messy bun! That’s what I usually wear already, so yeah..
11. Zou je liever je haar enkel in een staart kunnen dragen of enkele in een messy knot?
Messy knot! Dat draag ik sowieso al vaak, dusja..

12. Would you rather never be able to paint your nails again or never use lipgloss?
Never use lipgloss. I don’t wear lipgloss very often anyway (my lippies addiction is more for lipsticks and lip balm) and I’m a nail polish addict too! :p
12. Zou je liever je nagels niet meer kunnen laken of geen lipgloss meer kunnen dragen?
Geen lipgloss kunnen dragen. Ik draag sowieso al bijna nooit lipgloss (mijn lippies verslaving gaat vooral over lipstick en lippenbalsem) en ik ben ook een nagellak verslaafde! :p

13. Would you rather shave your eyebrows and have none at all or Sharpie them in everyday?
The Sharpie please! I could work with that. A face without eyebrows just looks weird! 
13. Zou je liever je wenkbrauwen afscheren en er geen hebben of een stift gebruike om ze elke dag in te vullen?
De stift please! Daar zou ik nog wel mee kunnen werken. Een gezicht zonder wenkbrauwen ziet er gewoon heel raar uit!

14. Would you rather live without makeup or nail polish?
Could I still use nail stickers? Than I’ll go for living without nail polish!
14. Zou je liever zonder makeup of zonder nagellak leven?
Zou ik nog nagelstickers kunnen gebruiken? Dan zou ik gaan voor een leven zonder nagellak!

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Liebster Award #2

Hi Dolls!

I was blown away when I saw got another 3 nominations for The Liebster Award! I already wrote a post about this because I already got nominated  4 times before! You can read all about the award and those nominations in this post! Now let’s jump into the next 3 nominations!
Ik was verbaasd toen ik zag dat ik opnieuw 3 keer genomineerd was voor de Liebster Award! Ik heb hier al eens artikel over geschreven toen ik voor het eerst 4 keer genomineerd werd! Je kan alles over de award en die nominaties hier lezen! Laten we nu eens naar de volgende 3 nominaties kijken!

First off, thank you so much to the 3 gorgeous girls that nominated me: Kelly from MakeupMadBeki from BekiLouiseBeauty and Bethany from What She Did
Om te beginnen, dankjewel aan de 3 fantastische meiden die mij genomineerd hebben: Kelly van MakeupMadBeki van BekiLouiseBeauty en Bethany van What She Did

I will quickly repeat the rules from my previous post:
1. You have to link back the person, or in my case persons, who nominated you.
2. You have to answer the 11 questions set by the person(s) that nominated you, which for me will be a lot since I decided to answer them all!
3. You have to nominate 11 bloggers with less than 200 followers to pass the award on to (not the person(s) that nominated you!), and notify them.
4. You have to come up with 11 questions for the bloggers you nominate.
5. If you want, you can include 11 random facts about yourself. 

Ik zal vlug even de regels herhalen uit mijn vorige artikel:
1. Je moet de persoon, of in mijn geval personen, die je genomineerd hebben in je blog linken.
2. Je moet de 11 vragen die ze je stelde(n) beantwoorden, wat voor mij veel werk zal zijn aangezien ik besloten heb om ze allemaal te beantwoorden!
3. Je moet 11 bloggers met minder dan 200 volgers nomineren om de award door te geven (niet de personen die jou genomineerd hebben!).
4. Je moet 11 nieuwe vragen verzinnen voor de bloggers die jij nomineert.
5. Als je wil mag je 11 “random facts” over jezelf toevoegen.

Normally at this point I should be mentioning 11 random facts about myself, but since I already wrote some facts down in this and this post, I’m not going to do that because I don’t know anything else at the moment. So you can just check out those posts for some facts!
Normaal zou ik nu 11 feiten over mezelf moeten geven, maar aangezien ik dat al in dit en dit artikel heb gedaan, heb ik geen idee meer wat ik nog zou kunnen zeggen, dus dat ga ik nu niet meer doen. Jullie kunnen de feiten over mezelf dus daar even gaan lezen!

Now let’s just jump into the questions!
Laten we nu de vragen beantwoorden! Als jullie het niet heel erg vinden, heb ik het dit keer enkel in het Engels gedaan, gewoon omdat het anders weer superlang werd en omdat er nogal wat tijd in kruipt om alles te vertalen. Sorry hiervoor, de volgende artikels zullen zeker ook weer in het Nederlands zijn!

1. What is the thing you like best about blogging.
I like that I can share my interests with people. My friends aren’t really into beauty the way I am so I needed some place to talk about the things I love, and blogging is perfect for that. I also love how nice every single other blogger is! They’re all amazing!
2. How would you describe yourself in 5 words?
Shy, Caring, Perfectionist, Insecure and Dreamer

3. What has been your biggest achievement to date?
Getting my bachelors diploma. This year I will graduate in a masters degree as well!

4. What are you most scared of?
In general spiders. :p But at this moment I’m very scared to get my first real job. The interviews seem nerve racking!

5. What is the best piece of advice you have ever been given?
Be yourself! I used to try and fit in because I’m so insecure about myself. Thanks to blogging and every single blogger telling me to be myself, I learnt to do that and I think I’m a little less insecure thanks to that advice!

6. What is your staple wardrobe item?
I’m not that much into fashion (I mostly blog about beauty and lifestyle), so my staple wardrobe item is just a good pair of dark wash jeans. Or at least, that’s what I wear a lot!

7. Best makeup brand?
I really love Kiko! But for a brand that’s more available and affordable for everyone, I would say Maybelline or L’Oréal.

8. What would your perfect day consist of?
Going to a spa, some shopping and ending the day with a cosy movie night with some tea!

9. If you were to create a cocktail, what would be in it?
Definitely Malibu, or something with champagne! Common, who doesn’t like that?

10. What is your guilty pleasure?
Hmm, I can’t really think of something at this moment. I assume this is meant food wise? I just love pasta, so that’s something I can always eat! I’m Italian, duh!

11. Best joke you’ve got?
I’m really bad at remembering jokes, so I honestly really don’t know!
1. If you had to use only one makeup item for the rest of you life, what would it be?
Mascara without a doubt! It makes me look awake and that’s all I need to get out the door.

2. What is your favorite drugstore makeup brand?
As mentioned above, Kiko, Maybelline or L’Oréal!

3. What’s your staple fashion item for A/W?
Another question I answered above. Dark wash jeans it is.

4. How long have you been blogging for?
Not long at all actually. Since the beginning of August, so a little over 3 months now.

5. What is your favorite scent?
I really like sweeter scents. A perfume I always tend to go back to is Miss Dior Chérie!

6. Dark or bright nail polish?
I usually like bright nail polish a bit better, but in fall and winter I tend to go to darker ones just because is suits my outfits better!

7. Foundation, bb cream or tinted moisturizer?
At this point I always go for bb cream.

8. Are you a fun of Lush? What’s your favorite thing from there?
Off course I’m a fan! So far I think I like the lip scrubs a lot! and obviously the bath bombs and bubble bars, mostly the sweeter ones.

9. Favorite thing about christmas?
Cosy evenings next to the fireplace, with christmas lights on, the smell of the christmas tree, watching a movie with a hot drink!

10. What beauty item is top of your wish list?
The Foreo Luna!

11. What’s your favorite kind of blog post to write?
Reviews and tags!

1. What is your favorite beauty product at the moment?
My Rihanna hibiscus kiss blush and bronzer duo!

2. Where do you shop most?
Kruidvat or Di, two drugstores in Belgium.

3. How many pairs of shoes do you have?
Hhmm, I don’t really know. I think about 75. :p But a lot of them I don’t really wear very often.

4. What is your biggest fear?
Spiders! And as mentioned above, getting my first job!

5. Why did you decide to start blogging?
Because I wanted to share my passion for anything beauty related and my friends aren’t really into beauty the way I am. 

6. What makes your blog different to other blogs?
The fact that I blog in 2 languages maybe? I just blog about whatever I feel like blogging that day and give my honest opinions on things I try. But I guess that’s what every blogger does? :p

7. Where would you like to see your blog in the next year?
I don’t really think about that actually. I’m already very happy the way it is now and I first have to think about graduating and getting a job. Blogging is just a hobby for me at this point, but I would be really nice to do more with my blog eventually.

8. Where us the best place you have traveled to?
New York!

9. Who is your hero?
My boyfriend. He has way more discipline than I do, which used to be the other way around. 

10. What is your favorite book or magazine?
I don’t really read a lot so I don’t have a favorite. Sorry!

11. Your favorite song right now?
Wrecking ball by Miley Cyrus!


My nominees:
And my 11 questions are:
1. If you would lose every beauty product you own but could keep 1, what would it be?
2. What is the worst beauty product you ever bought?
3. If you could be another person for 1 day, who would you be?
4. If you had all the money you needed, what 5 beauty products would you buy that you don’t buy right now because of the price?
5. If you were a makeup artist, which celebrity’s makeup would you want to do?
6. What is your favorite store to shop beauty products at?
7. When did you start thinking about making a blog and how long did it take for you to actually get started?
8. What is your favorite lipstick/lipgloss/lipstain color? 
9. If you had to choose to keep only one of the following social media to keep your readers up to date about your blog, what would it be: Twitter, Instagram, Bloglovin’ or Facebook?
10. If a brand of your choice would give you all the products they ever made, what brand would you want??
11. Which kind of beauty blog post is your favorite to read?

En mijn 11 vragen zijn:
1. Als je al je beauty producten die je hebt zou verliezen maar er 1 zou kunnen houden, welk zou het zijn?
2. Wat is het slechtste beauty product dat je ooit gekocht hebt?
3. Als je iemand anders kon zijn voor 1 dag, wie zou je zijn?
4. Als je al het nodige geld had, welke 5 beauty producten zou je kopen die je nu niet koopt omwille van de prijs?
5. Als je een make-up artiest zou zijn, van welke celebrity zou je de make-up willen doen?
6. Wat is je favoriete winkel om beauty producten te kopen?
7. Wanneer begon je te denken aan het maken van een blog en hoelang duurde het voordat je ook echt startte? 
8. Wat is je favoriete lipstick/ligloss/lipstain kleur?
9. Als je slechts één van de volgende social media mocht houden om je lezers up to date te houden over je blog, welke zou het zijn: Twitter, Instagram, Bloglovin’ of Facebook?
10. Als een merk van jou keuze je alle producten die ze ooit gemaakt hebben zouden geven, welk merk zou je dan willen?
11. Welk soort beauty blog post lees je het liefst?

To my nominees: Please link your Liebster award blogpost in the comments below, I would love to read them!
Aan mijn genomineerden: Laat a.u.b. de link naar jou Liebster award blogpost achter in een reactie, ik zou ze graag lezen!
xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.