Spending Ban | Giving it another go

Hi Sweeties!

Today I’m just putting up another quick post! I failed once at my spending ban, let’s see how I will do this time!
Vandaag een snel en kort artikeltje! Ik ben één keer gefaald in een spending ban, laten we eens kijken hoe ik het nu doe!

Last week I got the great news I was going to London again! I am super excited since in England there are so much more makeup and beauty brands than in Belgium! And that’s why I should start saving a little. I won’t be able to save a lot in this short amount of time (I’ll be there on the 8th and 9th of november), but every bit helps, right?
Vorige week kreeg ik te horen dat ik weer naar Londen ging! Ik ben heel blij aangezien je in Engeland veel meer make-up en beauty merken hebt dan in België! En daarom moet ik beginnen sparen. Veel zal ik niet kunnen sparen in deze korte periode (Ik ben er 8 en 9 november), maar alle beetjes helpen, toch?

So now I have a little question for you guys! Are there any products I should get while there? I won’t be ably to get a lot since I’m only there for 2 days (1 night), but if there are some must haves that I can’t get in Belgium, I will definitely try my best to get them! So please let me know what brands and products you guys think I should get (beauty and makeup but also things like candles)!
Nu heb ik een klein vraagje voor jullie! Vooral voor diegenen die vaker in Londen komen dan. Zijn er must haves die we in België niet kunnen krijgen en die ik zeker eens zou moeten uitproberen? Ik ben er niet lang maar ga wel mijn best doen om deze te kunnen kopen! Dus laat zeker even weten welke merken en producten ik zeker nog moet hebben (beauty en make-up, maar ook dingen zoals geurkaarsen)!

Some things you might already help me with:
– I REALLY want a beauty advent calendar! I was thinking about the Boots one or the Benefit one, but I think that last one will already sold out by then. Any other ideas?
– Can I get Nyx somewhere in London?
Hier kunnen jullie mijn misschien al mee helpen:
– Ik wil echt heel graag een beauty advent kalender! Ik dacht aan die van Boots of Benefit, maar deze laatste zal waarschijnlijk al uitverkocht zijn als ik er ben. Andere ideetjes?
– Is Nyx ergens in Londen te krijgen?

Can’t wait to get there and to show you guys what I got!
Ik kan niet wachten om er te zijn en om jullie te laten zien wat ik gekocht heb!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

My Bag Essentials

Hi girls!

Do you ever wonder what products you really have to have in your bag at all times? In this video you will see what my essentials are. I keep this little bag in every purse I take with me. Because I change my purse a lot, putting my essentials in a little bag like this makes it really easy to make sure that I don’t forget anything. So if you want to know what my essentials are, go ahead and watch the video!
Vragen jullie je ooit af welke producten je altijd bij je moet hebben? In deze video laat ik jullie zien wat mijn essentials zijn. Ik gebruik dit kleine tasje in elke handtas die ik gebruik. En omdat ik zo vaak van tas verander, is het makkelijker om mijn essentials in een klein tasje te bewaren. Zo vergeet ik nooit iets. Dus als je wil weten wat mijn essentials zijn, kijk dan zeker even naar dit filmpje!

Don’t forget to subscribe and like the video if you liked it!
Vergeet niet te abonneren en het filmpje een duimpje omhoog te geven als je het leuk vond!


xoxo
Sweet. Sparkly. Serensipity.

RiRi ♥’s MAC Fall Collection

Hi girls! 

I just wanted to do a quick post about what I got from the RiRi ♥ MAC fall collection. So if you want to know too, just keep on reading!
Ik wou een snel artikel maken over wat ik van de RiRi ♥ MAC fall collectie heb uitgekozen. Dus als jij benieuwd bent, lees dan zeker even verder!

I’m a pretty big Rihanna fan, so when I heard about this collection I immediately knew I had to get something! Even if you’re not a fan, just look at that packaging.. How can anyone resist?

Ik ben een vrij grote Rihanna fan, dus toen ik voor het eerst over deze collectie hoorde wist ik onmiddellijk dat ik er iets van wou! Zelfs als je geen fan bent, kijk gewoon eens naar die verpakking.. Hoe kan iemand hieraan weerstaan?

First of all I had to get the powder blush duo in Hibiscus Kiss. This was just the prettiest item in the whole collection in my opinion and even if I ever finish this, I will keep the packaging and I will probably just use it as a mirror.
Als eerste wou ik echt de powder blush duo in Hibiscus Kiss hebben. Dit was in mijn ogen gewoon het mooiste item uit de hele collectie en zelfs als ik dit ooit opmaak, zal ik de verpakking houden en hem gewoon als spiegeltje gebruiken.


The second item I chose was this eyeshadow quad in Her Cocoa. I use these kinds of colors on an everyday basis, so this definitely won’t go to waste! The colors are super pretty and obviously I already used them. I think I will get a lot of use out of this quad!
Het tweede item dat ik koos was dit oogschaduw palletje in Her Cocoa. Ik gebruik dit soort kleuren dagelijks, dus did zal zeker niet verloren gaan! De kleuren zijn echt prachtig en natuurlijk heb ik ze ook al een keer gebruikt. Ik denk dat ik hier zeer veel plezier van zal hebben!


This is all for today! Thanks for reading! 
What did you get from this gorgeous collection?
Dit was het voor vandaag! Dankjewel voor het lezen!
Wat heb jij uit deze collectie gekozen?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.


Monthly Goals | October

Hi dolls!

Today’s post will be a little different. It won’t be anything beauty, fashion or lifestyle related, but it will be something I’m pretty excited about. So keep on reading to find out!
Het artikel van vandaag is een beetje anders. Het heeft niets met beauty, fashion of lifestyle te maken, maar het is iets waar ik wel enthousiast over ben. Dus blijf zeker lezen om te weten wat!

I saw this on a few other blogs (Megan from Little Miss Average) and decided to do the same: Put my goals for my blog to paper (or in this case, to screen)! I made a little image which shows the amount of followers I would like to reach on every platform by the end of this month. I’m not going to go further into detail just because I don’t thing anything else has to be said in a post like this. :p 
Ik zag dit al op enkele andere blogs (Megan van Little Miss Average) en besloot het zelf ook te doen: Mijn doelen voor mijn blog op papier zetten (of in dit geval op scherm)! Ik heb een afbeelding gemaakt waarop het aantal volgers te zien is dat ik per platform deze maand zou willen bereiken. Ik ga er verder niet meer op ingaan, gewoon omdat ik denk dat dat bij een artikel als dit niet nodig is. :p

If you like my blog and want to help me reach my goals, I would be really happy.
Als je mijn blog leuk vindt, zou het mij heel blij maken als je me zou willen helpen met deze doelen. ^^ 

My links:
GFC: 
Right side bar of my blog. :) 
       Recther zijbalk van mn blog.

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Spending Ban Update

Hi lovebugs!


Today I’m just going to do a quick update on how my spending ban is going. If you didn’t know I was on a spending ban, you can read that blog post here
Vandaag ga ik snel even een update doen over mijn spending ban. Als je nog niet wist dat ik een spending ban deed, dan kan je dat artikel hier even lezen.


If you follow me on twitter, you probably already know how my spending ban is going: I FAILED! Already! :p I thought I would be strong enough to survive the spending ban, but as soon as I received an e-mail from The Body Shop with some great deals, I couldn’t resist! Also, I forget that the RiRi hearts mac collection was going to be released this month and as a huge Rihanna fan, obviously I wanted some things from that collection. Failed again! 
Als je mij op twitter volgt, weet je waarschijnlijk al hoe mijn spending ban tot nu toe ging: Ik ben gefaald! Nu al! :p Ik dacht dat ik het wel zou kunnen volhouden, maar van zodra ik een mail kreeg van The Body Shop met geweldige deals in kon ik niet weerstaan! Daarnaast was ik ook vergeten dat de RiRi hearts mac collectie deze maand uitkwam en als grote Rihanna fan moest ik daar uiteraard iets van hebben. Opnieuw gefaald!

I decided not to give up this quickly! I will be doing another spending ban but I will be adapting it a bit *a.k.a. cheating?*! :p I don’t know when I will start yet (I will let you guys know), but I do know what I will change. I will only be allowed to buy some things with the weekly money I get from my parents to live in Leuven (where I study), which basically is the money I buy food from for the entire week. This means that I can only buy beauty products with the left over money, which isn’t a lot. Therefore it will still be hard for me, but I will be able to get some things if I really feel the urge. :p And I will stay away from my bank account, which already is really good for me!
Ik heb besloten om het niet zo snel op te geven! Ik ga opnieuw een spending ban doen, maar deze keer pas ik hem wat aan *a.k.a. valsspelen?*! :p Ik weet nog niet precies wanneer ik hem ga doen (Dat laat ik jullie nog weten), maar ik weet wel al wat ik ga veranderen. Ik zal deze keer enkel beauty producten mogen kopen met het wekelijkse geld dat ik van mijn ouders ontvang om in Leuven te ‘leven’. Eigenlijk dus het geld waarmee ik mijn eten moet kopen voor de hele week. Dit betekent dat ik enkel beauty producten zal kunnen kopen met het geld dat ik aan het eind van de week overhoud, wat echt niet veel is. Daarom zat het dus nog steeds moeilijk zijn, maar op die manier kan ik toch nog iets gaan kopen als ik echt een drang voel. :p En zo blijf ik ook weg van mijn bankrekening, wat al heel goed is voor mij!

Let’s see how that goes! I will keep you guys updated!
Laten we eens zien hoe dat verloopt! Ik hou jullie op de hoogte!

Do you have any tips to survive this time? Leave them in the comments!
Heb jij nog tips om het deze keer wel vol te houden? Laat ze dan zeker even achter in de reacties!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

What’s in my travel makeup bag? ♥ London Shopping Trip Edition Wat zit er in mijn make-up reistasje? ♥ Londen Shopping Trip Editie

Hi Sweeties!

Today I have another video for you guys! Some of you might know I went to London in september to do some beauty shopping. (For my London haul, click here!) I went for 2 days only and in this video I show you guys what I brought with me makeup wise. Hope you enjoy!
Vandaag heb ik opnieuw een filmpje voor jullie! Sommigen onder jullie weten misschien dat ik naar Londen ben geweest in september om er wat beauty spulletjes te kopen. (Hier kan je een haul zien van dat tripje!) Ik ben er 2 dagen geweest en in dit filmpje laat ik jullie zien welke makeup ik daarvoor meenam. Hopelijk vinden jullie dit leuk!

For some reason I can’t link the video the way I do with my other videos. I just can’t select it in the list of my videos. If anyone knows why, please let me know!
Om de één of andere reden kan ik het filmpje hier niet linken zoals mijn andere filmpjes. Ik kan het niet selecteren in de lijst van mijn filmpjes. Als iemand weet hoe dit komt, laat het mij dan asjeblieft weten!
xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.