Spending Ban Update

Hi lovebugs!


Today I’m just going to do a quick update on how my spending ban is going. If you didn’t know I was on a spending ban, you can read that blog post here
Vandaag ga ik snel even een update doen over mijn spending ban. Als je nog niet wist dat ik een spending ban deed, dan kan je dat artikel hier even lezen.


If you follow me on twitter, you probably already know how my spending ban is going: I FAILED! Already! :p I thought I would be strong enough to survive the spending ban, but as soon as I received an e-mail from The Body Shop with some great deals, I couldn’t resist! Also, I forget that the RiRi hearts mac collection was going to be released this month and as a huge Rihanna fan, obviously I wanted some things from that collection. Failed again! 
Als je mij op twitter volgt, weet je waarschijnlijk al hoe mijn spending ban tot nu toe ging: Ik ben gefaald! Nu al! :p Ik dacht dat ik het wel zou kunnen volhouden, maar van zodra ik een mail kreeg van The Body Shop met geweldige deals in kon ik niet weerstaan! Daarnaast was ik ook vergeten dat de RiRi hearts mac collectie deze maand uitkwam en als grote Rihanna fan moest ik daar uiteraard iets van hebben. Opnieuw gefaald!

I decided not to give up this quickly! I will be doing another spending ban but I will be adapting it a bit *a.k.a. cheating?*! :p I don’t know when I will start yet (I will let you guys know), but I do know what I will change. I will only be allowed to buy some things with the weekly money I get from my parents to live in Leuven (where I study), which basically is the money I buy food from for the entire week. This means that I can only buy beauty products with the left over money, which isn’t a lot. Therefore it will still be hard for me, but I will be able to get some things if I really feel the urge. :p And I will stay away from my bank account, which already is really good for me!
Ik heb besloten om het niet zo snel op te geven! Ik ga opnieuw een spending ban doen, maar deze keer pas ik hem wat aan *a.k.a. valsspelen?*! :p Ik weet nog niet precies wanneer ik hem ga doen (Dat laat ik jullie nog weten), maar ik weet wel al wat ik ga veranderen. Ik zal deze keer enkel beauty producten mogen kopen met het wekelijkse geld dat ik van mijn ouders ontvang om in Leuven te ‘leven’. Eigenlijk dus het geld waarmee ik mijn eten moet kopen voor de hele week. Dit betekent dat ik enkel beauty producten zal kunnen kopen met het geld dat ik aan het eind van de week overhoud, wat echt niet veel is. Daarom zat het dus nog steeds moeilijk zijn, maar op die manier kan ik toch nog iets gaan kopen als ik echt een drang voel. :p En zo blijf ik ook weg van mijn bankrekening, wat al heel goed is voor mij!

Let’s see how that goes! I will keep you guys updated!
Laten we eens zien hoe dat verloopt! Ik hou jullie op de hoogte!

Do you have any tips to survive this time? Leave them in the comments!
Heb jij nog tips om het deze keer wel vol te houden? Laat ze dan zeker even achter in de reacties!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

What’s in my travel makeup bag? ♥ London Shopping Trip Edition Wat zit er in mijn make-up reistasje? ♥ Londen Shopping Trip Editie

Hi Sweeties!

Today I have another video for you guys! Some of you might know I went to London in september to do some beauty shopping. (For my London haul, click here!) I went for 2 days only and in this video I show you guys what I brought with me makeup wise. Hope you enjoy!
Vandaag heb ik opnieuw een filmpje voor jullie! Sommigen onder jullie weten misschien dat ik naar Londen ben geweest in september om er wat beauty spulletjes te kopen. (Hier kan je een haul zien van dat tripje!) Ik ben er 2 dagen geweest en in dit filmpje laat ik jullie zien welke makeup ik daarvoor meenam. Hopelijk vinden jullie dit leuk!

For some reason I can’t link the video the way I do with my other videos. I just can’t select it in the list of my videos. If anyone knows why, please let me know!
Om de één of andere reden kan ik het filmpje hier niet linken zoals mijn andere filmpjes. Ik kan het niet selecteren in de lijst van mijn filmpjes. Als iemand weet hoe dit komt, laat het mij dan asjeblieft weten!
xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.


Review | imPRESS press-on manicure

Hi lovelies! 

Today I will be reviewing the imPRESS press-on manicure nails. I was hoping to post this as late as possible because that would mean they held up well, so let’s see how they did!
Vandaag zal ik de ImPRESS press-on manicure nagels voor jullie reviewen. Ik hoopte dit zo lang mogelijk uit te stellen want dat zou betekenen dat ze lang erop bleven, dus laten we even gaan kijken hoe ze waren!


I’ve heard a lot of good and bad things about these nails. Bunny or grav3yardgirl on youtube is one of the people that really likes them and it’s because of her that I really wanted to try them out! There are plenty of other designs, but I decided to go with the plain brown ones for fall.
Ik had veel goede en slechte dingen over deze nagels gehoord. Bunny of Grav3yardgirl op youtube is één van de personen die ze echt leuk vind en daarom wou ik ze zelf ook eens proberen! Er zijn veel verschillende designs, maar ik ben voor de gewone bruine gegaan voor de herfst.

The instructions are very clear as you can see on the back of the packaging.
De instructies zijn heel duidelijk zoals je op de achterkant van de verpakking kan zien.


1. Lay out the sizes you will need for your nails.
1. Leg de maten die je nodig zal hebben klaar.

2. Prep your nails by cleaning them with the provided prep pad.
2. Maak je nagels schoon met het voorziene doekje. 


3. Take of the little plastic and stick the nails onto your nails. This is the result.
3. Trek het plastiek eraf en plak de nagels op. Dit is het resultaat.


It doesn’t say anything about filing, but I noticed the nails had those ridges at the ends that get cought behing everything and scratch a lot. So I decided to file them a little with this buffer (this wasn’t included!).
De instructies zeggen niets over vijlen, maar ik merkte dat de nagels scherpe randjes hadden die overal zouden achter blijven hangen. Dus ik besloot deze weg te vijlen met deze buffer (deze zat niet in de set!).


After I did all this, these were the nails I had left. Quite a lot but unfortunalely to big for my nails. 
Nadat ik dit alles gedaan had, waren dit de nagels die overbleven. Vrij veel maar jammer genoeg te groot voor mijn nagels.


Now on to the review! I applied them monday evening (23/09). They had plenty of time to ‘dry’ or set on my nails during the night. When I woke up, they were all still looking perfect. I got ready for my first class and noticed that they were almost moving when I put some pressure on the edges of the nails. But they stayed in place. The day after, they didn’t do that anymore, as if they where finally completely set. 
Nu op naar het review! Ik heb ze maandagavond (23/09) opgedaan. Ze hebben gedurende de nacht genoeg tijd gehad op te ‘drogen’. Ik heb mijn de volgende dag klaargemaakt voor mijn eerste les en merkte dat ze bijna bewogen als ik wat druk op de randen uitoefende, maar ze bleven wel zitten. De dag erna deden ze dat niet meer, alsof ze toen eindelijk volledig vast zaten.

The rest of the week they held up great! I didn’t have to be careful or anything. I didn’t lose any nails, but on monday (30/03) one of them cracked a little. It wasn’t really noticeable at all and they were still looking perfect but I was getting sick of the color so I decided to remove them. :p You could see that they were lifting a tiny bit, but I think I could have left them on for at least another 4 days without any nails falling off or anything.
De rest van de week bleven ze heel goed zitten! Ik moest ook helemaal niet voorzichtig zijn. Ik heb geen enkele nagels verloren maar maandag (30/09) barstte eentje een beetje. Je kon het nauwelijks zien en ze zagen er nog steeds perfect uit maar ik was de kleur een beetje beu aan het worden dus ik besliste ze eraf te halen. :p Je kon zien dat ze een beetje omhoog begonnen te komen, maar ik denk dat ik ze er zeker nog 4 dagen op had kunnen laten zitten zonder dat er een nagel loskwam.

The removal proces is supposed to be very easy. You should be able to lift the sides and of not, you should use some polish remover on the sides to loosen them. They were still pretty stuck to my nails so I dipped al of my nails in some nail polish remover. After that they where still holding up, but I decided to try and peel them off. It was harder than you would expect from press-on nails, which is why they did damage my nails a little, BUT that could just be because my nails where already damaged!
Het verwijderen van de nagels zou heel gemakkelijk moeten zijn. Je zou de zijkanten moeten kunnen liften en als dat niet lukt zou je de zijkanten kunnen lossen met wat nagellak remover. Ze zaten nog steeds heel erg vast op mijn nagels, dus ik heb ze even in nagellak remover gedompeld. Nadat ik dat gedaan had zaten ze nog steeds goed vast, maar ik besloot ze eraf te trekken. Het was moeilijker dan je zou verwachten van press-on nagels, wat ook de reden is dat ze mijn nagels een klein beetje beschadigd hebben, MAAR dat kan ook zijn omdat mijn nagels al een beetje beschadigd waren!

Overall, I would repurchase these nails! They are definitely worth the €10,99 in my opinion! I would recommend to apply them to healthy nails. It’s really convenient for on a holiday if you don’t want to do anything about your nails and want them to look good for one or even two whole weeks! The little nail polish bottle they come in makes it easy to cary them with you! Just keep in mind to be careful the first day and they will be perfect for along time! 
In het algemeen zou ik deze nagels zeker opnieuw kopen! Ze zijn zeker de €10,99 waar naar mijn mening! Ik zou ze wel aanbrengen om onbeschadigde nagels. Het is zeer gemakkelijk voor op vakantie, als je niets wil doen aan je nagels en toch wilt dat ze 1 of 2 weken er goed uitzien! Het klein nagellak potje waar ze in verkocht worden maakt het ook makkelijk om ze met je mee te nemen! Hou gewoon in gedachten dat je de eerste dag voorzicht moet zijn en dan zullen ze er heel lang perfect uitzien!

Thanks for reading!
Dankjewel om te lezen!

What is your favorite nail product?
Wat is jou favoriete nagelproduct? 

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Makeup Collection | Lippies: (Tinted) Lip Balm

Hi dolls!

Today I have another video for you guys! Still haven’t found the courage to film myself, so for now these kinds of videos will be the ones I upload! :p Hope you enjoy!
Vandaag heb ik opnieuw een filmpje voor jullie! Ik heb nog steeds de moed niet gevonden om mezelf te filmen dus voorlopig blijft het bij dit soort filmpjes! :p Ik hoop dat jullie het leuk vinden!


xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Spending Ban

Hi lovelies!

Today I just wanted to do a quick blog post on something I will be doing this month, so keep on reading!
Vandaag wou ik snel een artikel schrijven over iets dat ik deze maand zal doen, dus blijf zeker lezen!

I tweeted about this a while ago, and today is the day that it starts, my spending ban! It just had to happen because ever since I started blogging I’ve been wanting to try out everything and I’ve been buying a lot (as you can see in my hauls, which isn’t even all of it). So I decided to stop buying things during the month of october. 
Ik heb hier onlangs nog over getweet en vandaag start het echt, mijn spending ban! Het moest gewoon gebeuren want sinds ik begonnen ben met mijn blog, wil ik echt alles uitproberen en koop ik veel (zoals jullie in de shoplogs kunnen zien, waarin nog niet alles vermeld is). Dus besloot ik om te stoppen met shoppen tijdens de maand oktober.

I will be updating you guys every week and just to let you know beforehand, I will probably post another haul at the end of this month just because I still have some things that I bought, that aren’t in the haul yet (the reason for that you can find in my collective haul). So the products in that haul will be all of the things I bought up until yesterday, not in october (unless I fail, which I will let you guys know :D)! 
Ik zal jullie elke week updaten en even op voorhand, ik zal waarschijnlijk eind deze maand nog een shoplog posten omdat ik nog enkele dingen gekocht had die nog niet in mijn shoplogs vermeld zijn (de reden daarvoor vind je in mijn collectieve shoplog). Dus de producten die daarin zullen voorkomen, zijn dingen die ik tot gisteren gekocht heb en dus niet in oktober (tenzij ik faal, maar dat laat ik jullie dan wel weten :D)!

That’s it for today! Thanks for reading!
Dat was het voor vandaag! Dankjewel om te lezen!

Do you have any tips on surviving a spending ban? Let me know in the comments!
Heb jij tips om een spending ban vol te houden? Laat het mij dan zeker even in de reacties weten!

Xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Collective haul: July. August. September. Collectieve Shoplog: Juli. Augustus. September.

Today I wanted to do a quick collective haul. I’m not going to go into detail on everything I bought the last 3 months, but if you want to know anything about a product, just let me know and I will definitely answer your questions! 
Vandaag wou ik een collectieve shoplog doen. Ik ga de producten die ik de afgelopen 3 maanden kocht niet in detail bespreken, maar als je graag iets wil weten over een products, laat het dan zeker even weten en ik zal zeker alle vragen beantwoorden!


Maybe you don’t know this yet, but I LOVE The Body Shop! I could buy everything in that store! So obviously I went there for some new goodies! I bought some makeup products (my first ones from TBS, I never had any makeup from them), but also some body products from an outlet store, so I think those are from last year, but I thought the christmas themed products would be nice for the holidays!
Misschien weten jullie dit nog niet, maar ik HOU van The Body Shop! Ik zou alles uit die winkel kunnen kopen! Dus natuurlijk ging ik er enkele dingen kopen! Ik kocht enkele make-up producten (mijn eerste van TBS, ik heb nog nooit make-up van hen geprobeerd), maar ook enkele body producten in een outlet winkel, dus ik denk dat deze van vorig jaar zijn, maar ik vond de kerstmis lijn wel leuk voor de feestdagen!Another store I can’t resist is Kruidvat, which is a drugstore. I mean, common, who doesn’t love the budget drugstore makeup brands? Two of the brands I buy pretty often are Catrice and Essence. But recently I’ve also been loving Bourjois. The last brand I bought in Kruidvat was L’Oréal as you will see in the pictures.
Een andere winkel waar ik niet aan kan weerstaan is Kruidvat. Ik bedoel, komaan, wie houdt er nu niet van budget make-up merken? Twee merken die ik vrij vaak koop zijn Catrice en Essence. Maar tegenwoordig vind ik Bourjois ook heel leuk. Het laatste merk dat ik in Kruidvat kocht was L’Oréal zoals je in de foto’s zal zien.
   


The last store I visited was Hema. I don’t really know what I can compare this store with, but it’s a brand on it’s own that sells makeup, schoolsupplies, food, clothing, …, a little bit of everyhing. I never really bought makeup by Hema, but I heard about their lipsticks and wanted to try one out.
De laatste winkel waar ik naartoe ging was Hema. Ik denk dat alle Belgen en Nederlanders deze winkel wel kennen. Ik heb nooit echt make-up bij Hema gekocht maar ik hoorde onlangs goede dingen over de lipsticks dus wou ik ze toch eens proberen. 


Lastly I ordered these nail wheels on ebay to finally be able to do my nail polish collection post, which will be comming soon!
Als laatste bestelde ik deze nagelwielen op ebay om eindelijk mijn nagellak stash te kunnen tonen in een blogpost. Deze komt er binnenkort ook aan!


I did bought some other things recently, but since I don’t have them with my in my dorm room at the moment, I will be showing you these in another blog post if you want!
Ik kocht ook nog enkele andere dingen, maar aangezien ik deze op dit moment niet bij mij heb op mijn kot, zal ik jullie deze in een andere blog post tonen als jullie dat willen!

Thanks for reading! Which product do you want a review on?
Bedankt om te lezen! Van wel product wil jij een review?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.