RiRi ♥’s MAC Fall Collection

Hi girls! 

I just wanted to do a quick post about what I got from the RiRi ♥ MAC fall collection. So if you want to know too, just keep on reading!
Ik wou een snel artikel maken over wat ik van de RiRi ♥ MAC fall collectie heb uitgekozen. Dus als jij benieuwd bent, lees dan zeker even verder!

I’m a pretty big Rihanna fan, so when I heard about this collection I immediately knew I had to get something! Even if you’re not a fan, just look at that packaging.. How can anyone resist?

Ik ben een vrij grote Rihanna fan, dus toen ik voor het eerst over deze collectie hoorde wist ik onmiddellijk dat ik er iets van wou! Zelfs als je geen fan bent, kijk gewoon eens naar die verpakking.. Hoe kan iemand hieraan weerstaan?

First of all I had to get the powder blush duo in Hibiscus Kiss. This was just the prettiest item in the whole collection in my opinion and even if I ever finish this, I will keep the packaging and I will probably just use it as a mirror.
Als eerste wou ik echt de powder blush duo in Hibiscus Kiss hebben. Dit was in mijn ogen gewoon het mooiste item uit de hele collectie en zelfs als ik dit ooit opmaak, zal ik de verpakking houden en hem gewoon als spiegeltje gebruiken.


The second item I chose was this eyeshadow quad in Her Cocoa. I use these kinds of colors on an everyday basis, so this definitely won’t go to waste! The colors are super pretty and obviously I already used them. I think I will get a lot of use out of this quad!
Het tweede item dat ik koos was dit oogschaduw palletje in Her Cocoa. Ik gebruik dit soort kleuren dagelijks, dus did zal zeker niet verloren gaan! De kleuren zijn echt prachtig en natuurlijk heb ik ze ook al een keer gebruikt. Ik denk dat ik hier zeer veel plezier van zal hebben!


This is all for today! Thanks for reading! 
What did you get from this gorgeous collection?
Dit was het voor vandaag! Dankjewel voor het lezen!
Wat heb jij uit deze collectie gekozen?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.


Monthly Goals | October

Hi dolls!

Today’s post will be a little different. It won’t be anything beauty, fashion or lifestyle related, but it will be something I’m pretty excited about. So keep on reading to find out!
Het artikel van vandaag is een beetje anders. Het heeft niets met beauty, fashion of lifestyle te maken, maar het is iets waar ik wel enthousiast over ben. Dus blijf zeker lezen om te weten wat!

I saw this on a few other blogs (Megan from Little Miss Average) and decided to do the same: Put my goals for my blog to paper (or in this case, to screen)! I made a little image which shows the amount of followers I would like to reach on every platform by the end of this month. I’m not going to go further into detail just because I don’t thing anything else has to be said in a post like this. :p 
Ik zag dit al op enkele andere blogs (Megan van Little Miss Average) en besloot het zelf ook te doen: Mijn doelen voor mijn blog op papier zetten (of in dit geval op scherm)! Ik heb een afbeelding gemaakt waarop het aantal volgers te zien is dat ik per platform deze maand zou willen bereiken. Ik ga er verder niet meer op ingaan, gewoon omdat ik denk dat dat bij een artikel als dit niet nodig is. :p

If you like my blog and want to help me reach my goals, I would be really happy.
Als je mijn blog leuk vindt, zou het mij heel blij maken als je me zou willen helpen met deze doelen. ^^ 

My links:
GFC: 
Right side bar of my blog. :) 
       Recther zijbalk van mn blog.

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Spending Ban Update

Hi lovebugs!


Today I’m just going to do a quick update on how my spending ban is going. If you didn’t know I was on a spending ban, you can read that blog post here
Vandaag ga ik snel even een update doen over mijn spending ban. Als je nog niet wist dat ik een spending ban deed, dan kan je dat artikel hier even lezen.


If you follow me on twitter, you probably already know how my spending ban is going: I FAILED! Already! :p I thought I would be strong enough to survive the spending ban, but as soon as I received an e-mail from The Body Shop with some great deals, I couldn’t resist! Also, I forget that the RiRi hearts mac collection was going to be released this month and as a huge Rihanna fan, obviously I wanted some things from that collection. Failed again! 
Als je mij op twitter volgt, weet je waarschijnlijk al hoe mijn spending ban tot nu toe ging: Ik ben gefaald! Nu al! :p Ik dacht dat ik het wel zou kunnen volhouden, maar van zodra ik een mail kreeg van The Body Shop met geweldige deals in kon ik niet weerstaan! Daarnaast was ik ook vergeten dat de RiRi hearts mac collectie deze maand uitkwam en als grote Rihanna fan moest ik daar uiteraard iets van hebben. Opnieuw gefaald!

I decided not to give up this quickly! I will be doing another spending ban but I will be adapting it a bit *a.k.a. cheating?*! :p I don’t know when I will start yet (I will let you guys know), but I do know what I will change. I will only be allowed to buy some things with the weekly money I get from my parents to live in Leuven (where I study), which basically is the money I buy food from for the entire week. This means that I can only buy beauty products with the left over money, which isn’t a lot. Therefore it will still be hard for me, but I will be able to get some things if I really feel the urge. :p And I will stay away from my bank account, which already is really good for me!
Ik heb besloten om het niet zo snel op te geven! Ik ga opnieuw een spending ban doen, maar deze keer pas ik hem wat aan *a.k.a. valsspelen?*! :p Ik weet nog niet precies wanneer ik hem ga doen (Dat laat ik jullie nog weten), maar ik weet wel al wat ik ga veranderen. Ik zal deze keer enkel beauty producten mogen kopen met het wekelijkse geld dat ik van mijn ouders ontvang om in Leuven te ‘leven’. Eigenlijk dus het geld waarmee ik mijn eten moet kopen voor de hele week. Dit betekent dat ik enkel beauty producten zal kunnen kopen met het geld dat ik aan het eind van de week overhoud, wat echt niet veel is. Daarom zat het dus nog steeds moeilijk zijn, maar op die manier kan ik toch nog iets gaan kopen als ik echt een drang voel. :p En zo blijf ik ook weg van mijn bankrekening, wat al heel goed is voor mij!

Let’s see how that goes! I will keep you guys updated!
Laten we eens zien hoe dat verloopt! Ik hou jullie op de hoogte!

Do you have any tips to survive this time? Leave them in the comments!
Heb jij nog tips om het deze keer wel vol te houden? Laat ze dan zeker even achter in de reacties!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

What’s in my travel makeup bag? ♥ London Shopping Trip Edition Wat zit er in mijn make-up reistasje? ♥ Londen Shopping Trip Editie

Hi Sweeties!

Today I have another video for you guys! Some of you might know I went to London in september to do some beauty shopping. (For my London haul, click here!) I went for 2 days only and in this video I show you guys what I brought with me makeup wise. Hope you enjoy!
Vandaag heb ik opnieuw een filmpje voor jullie! Sommigen onder jullie weten misschien dat ik naar Londen ben geweest in september om er wat beauty spulletjes te kopen. (Hier kan je een haul zien van dat tripje!) Ik ben er 2 dagen geweest en in dit filmpje laat ik jullie zien welke makeup ik daarvoor meenam. Hopelijk vinden jullie dit leuk!

For some reason I can’t link the video the way I do with my other videos. I just can’t select it in the list of my videos. If anyone knows why, please let me know!
Om de één of andere reden kan ik het filmpje hier niet linken zoals mijn andere filmpjes. Ik kan het niet selecteren in de lijst van mijn filmpjes. Als iemand weet hoe dit komt, laat het mij dan asjeblieft weten!
xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.


Review | imPRESS press-on manicure

Hi lovelies! 

Today I will be reviewing the imPRESS press-on manicure nails. I was hoping to post this as late as possible because that would mean they held up well, so let’s see how they did!
Vandaag zal ik de ImPRESS press-on manicure nagels voor jullie reviewen. Ik hoopte dit zo lang mogelijk uit te stellen want dat zou betekenen dat ze lang erop bleven, dus laten we even gaan kijken hoe ze waren!


I’ve heard a lot of good and bad things about these nails. Bunny or grav3yardgirl on youtube is one of the people that really likes them and it’s because of her that I really wanted to try them out! There are plenty of other designs, but I decided to go with the plain brown ones for fall.
Ik had veel goede en slechte dingen over deze nagels gehoord. Bunny of Grav3yardgirl op youtube is één van de personen die ze echt leuk vind en daarom wou ik ze zelf ook eens proberen! Er zijn veel verschillende designs, maar ik ben voor de gewone bruine gegaan voor de herfst.

The instructions are very clear as you can see on the back of the packaging.
De instructies zijn heel duidelijk zoals je op de achterkant van de verpakking kan zien.


1. Lay out the sizes you will need for your nails.
1. Leg de maten die je nodig zal hebben klaar.

2. Prep your nails by cleaning them with the provided prep pad.
2. Maak je nagels schoon met het voorziene doekje. 


3. Take of the little plastic and stick the nails onto your nails. This is the result.
3. Trek het plastiek eraf en plak de nagels op. Dit is het resultaat.


It doesn’t say anything about filing, but I noticed the nails had those ridges at the ends that get cought behing everything and scratch a lot. So I decided to file them a little with this buffer (this wasn’t included!).
De instructies zeggen niets over vijlen, maar ik merkte dat de nagels scherpe randjes hadden die overal zouden achter blijven hangen. Dus ik besloot deze weg te vijlen met deze buffer (deze zat niet in de set!).


After I did all this, these were the nails I had left. Quite a lot but unfortunalely to big for my nails. 
Nadat ik dit alles gedaan had, waren dit de nagels die overbleven. Vrij veel maar jammer genoeg te groot voor mijn nagels.


Now on to the review! I applied them monday evening (23/09). They had plenty of time to ‘dry’ or set on my nails during the night. When I woke up, they were all still looking perfect. I got ready for my first class and noticed that they were almost moving when I put some pressure on the edges of the nails. But they stayed in place. The day after, they didn’t do that anymore, as if they where finally completely set. 
Nu op naar het review! Ik heb ze maandagavond (23/09) opgedaan. Ze hebben gedurende de nacht genoeg tijd gehad op te ‘drogen’. Ik heb mijn de volgende dag klaargemaakt voor mijn eerste les en merkte dat ze bijna bewogen als ik wat druk op de randen uitoefende, maar ze bleven wel zitten. De dag erna deden ze dat niet meer, alsof ze toen eindelijk volledig vast zaten.

The rest of the week they held up great! I didn’t have to be careful or anything. I didn’t lose any nails, but on monday (30/03) one of them cracked a little. It wasn’t really noticeable at all and they were still looking perfect but I was getting sick of the color so I decided to remove them. :p You could see that they were lifting a tiny bit, but I think I could have left them on for at least another 4 days without any nails falling off or anything.
De rest van de week bleven ze heel goed zitten! Ik moest ook helemaal niet voorzichtig zijn. Ik heb geen enkele nagels verloren maar maandag (30/09) barstte eentje een beetje. Je kon het nauwelijks zien en ze zagen er nog steeds perfect uit maar ik was de kleur een beetje beu aan het worden dus ik besliste ze eraf te halen. :p Je kon zien dat ze een beetje omhoog begonnen te komen, maar ik denk dat ik ze er zeker nog 4 dagen op had kunnen laten zitten zonder dat er een nagel loskwam.

The removal proces is supposed to be very easy. You should be able to lift the sides and of not, you should use some polish remover on the sides to loosen them. They were still pretty stuck to my nails so I dipped al of my nails in some nail polish remover. After that they where still holding up, but I decided to try and peel them off. It was harder than you would expect from press-on nails, which is why they did damage my nails a little, BUT that could just be because my nails where already damaged!
Het verwijderen van de nagels zou heel gemakkelijk moeten zijn. Je zou de zijkanten moeten kunnen liften en als dat niet lukt zou je de zijkanten kunnen lossen met wat nagellak remover. Ze zaten nog steeds heel erg vast op mijn nagels, dus ik heb ze even in nagellak remover gedompeld. Nadat ik dat gedaan had zaten ze nog steeds goed vast, maar ik besloot ze eraf te trekken. Het was moeilijker dan je zou verwachten van press-on nagels, wat ook de reden is dat ze mijn nagels een klein beetje beschadigd hebben, MAAR dat kan ook zijn omdat mijn nagels al een beetje beschadigd waren!

Overall, I would repurchase these nails! They are definitely worth the €10,99 in my opinion! I would recommend to apply them to healthy nails. It’s really convenient for on a holiday if you don’t want to do anything about your nails and want them to look good for one or even two whole weeks! The little nail polish bottle they come in makes it easy to cary them with you! Just keep in mind to be careful the first day and they will be perfect for along time! 
In het algemeen zou ik deze nagels zeker opnieuw kopen! Ze zijn zeker de €10,99 waar naar mijn mening! Ik zou ze wel aanbrengen om onbeschadigde nagels. Het is zeer gemakkelijk voor op vakantie, als je niets wil doen aan je nagels en toch wilt dat ze 1 of 2 weken er goed uitzien! Het klein nagellak potje waar ze in verkocht worden maakt het ook makkelijk om ze met je mee te nemen! Hou gewoon in gedachten dat je de eerste dag voorzicht moet zijn en dan zullen ze er heel lang perfect uitzien!

Thanks for reading!
Dankjewel om te lezen!

What is your favorite nail product?
Wat is jou favoriete nagelproduct? 

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Makeup Collection | Lippies: (Tinted) Lip Balm

Hi dolls!

Today I have another video for you guys! Still haven’t found the courage to film myself, so for now these kinds of videos will be the ones I upload! :p Hope you enjoy!
Vandaag heb ik opnieuw een filmpje voor jullie! Ik heb nog steeds de moed niet gevonden om mezelf te filmen dus voorlopig blijft het bij dit soort filmpjes! :p Ik hoop dat jullie het leuk vinden!


xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.