What’s in my travel makeup bag? ♥ London Shopping Trip Edition Wat zit er in mijn make-up reistasje? ♥ Londen Shopping Trip Editie

Hi Sweeties!

Today I have another video for you guys! Some of you might know I went to London in september to do some beauty shopping. (For my London haul, click here!) I went for 2 days only and in this video I show you guys what I brought with me makeup wise. Hope you enjoy!
Vandaag heb ik opnieuw een filmpje voor jullie! Sommigen onder jullie weten misschien dat ik naar Londen ben geweest in september om er wat beauty spulletjes te kopen. (Hier kan je een haul zien van dat tripje!) Ik ben er 2 dagen geweest en in dit filmpje laat ik jullie zien welke makeup ik daarvoor meenam. Hopelijk vinden jullie dit leuk!

For some reason I can’t link the video the way I do with my other videos. I just can’t select it in the list of my videos. If anyone knows why, please let me know!
Om de één of andere reden kan ik het filmpje hier niet linken zoals mijn andere filmpjes. Ik kan het niet selecteren in de lijst van mijn filmpjes. Als iemand weet hoe dit komt, laat het mij dan asjeblieft weten!
xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.


Review | imPRESS press-on manicure

Hi lovelies! 

Today I will be reviewing the imPRESS press-on manicure nails. I was hoping to post this as late as possible because that would mean they held up well, so let’s see how they did!
Vandaag zal ik de ImPRESS press-on manicure nagels voor jullie reviewen. Ik hoopte dit zo lang mogelijk uit te stellen want dat zou betekenen dat ze lang erop bleven, dus laten we even gaan kijken hoe ze waren!


I’ve heard a lot of good and bad things about these nails. Bunny or grav3yardgirl on youtube is one of the people that really likes them and it’s because of her that I really wanted to try them out! There are plenty of other designs, but I decided to go with the plain brown ones for fall.
Ik had veel goede en slechte dingen over deze nagels gehoord. Bunny of Grav3yardgirl op youtube is één van de personen die ze echt leuk vind en daarom wou ik ze zelf ook eens proberen! Er zijn veel verschillende designs, maar ik ben voor de gewone bruine gegaan voor de herfst.

The instructions are very clear as you can see on the back of the packaging.
De instructies zijn heel duidelijk zoals je op de achterkant van de verpakking kan zien.


1. Lay out the sizes you will need for your nails.
1. Leg de maten die je nodig zal hebben klaar.

2. Prep your nails by cleaning them with the provided prep pad.
2. Maak je nagels schoon met het voorziene doekje. 


3. Take of the little plastic and stick the nails onto your nails. This is the result.
3. Trek het plastiek eraf en plak de nagels op. Dit is het resultaat.


It doesn’t say anything about filing, but I noticed the nails had those ridges at the ends that get cought behing everything and scratch a lot. So I decided to file them a little with this buffer (this wasn’t included!).
De instructies zeggen niets over vijlen, maar ik merkte dat de nagels scherpe randjes hadden die overal zouden achter blijven hangen. Dus ik besloot deze weg te vijlen met deze buffer (deze zat niet in de set!).


After I did all this, these were the nails I had left. Quite a lot but unfortunalely to big for my nails. 
Nadat ik dit alles gedaan had, waren dit de nagels die overbleven. Vrij veel maar jammer genoeg te groot voor mijn nagels.


Now on to the review! I applied them monday evening (23/09). They had plenty of time to ‘dry’ or set on my nails during the night. When I woke up, they were all still looking perfect. I got ready for my first class and noticed that they were almost moving when I put some pressure on the edges of the nails. But they stayed in place. The day after, they didn’t do that anymore, as if they where finally completely set. 
Nu op naar het review! Ik heb ze maandagavond (23/09) opgedaan. Ze hebben gedurende de nacht genoeg tijd gehad op te ‘drogen’. Ik heb mijn de volgende dag klaargemaakt voor mijn eerste les en merkte dat ze bijna bewogen als ik wat druk op de randen uitoefende, maar ze bleven wel zitten. De dag erna deden ze dat niet meer, alsof ze toen eindelijk volledig vast zaten.

The rest of the week they held up great! I didn’t have to be careful or anything. I didn’t lose any nails, but on monday (30/03) one of them cracked a little. It wasn’t really noticeable at all and they were still looking perfect but I was getting sick of the color so I decided to remove them. :p You could see that they were lifting a tiny bit, but I think I could have left them on for at least another 4 days without any nails falling off or anything.
De rest van de week bleven ze heel goed zitten! Ik moest ook helemaal niet voorzichtig zijn. Ik heb geen enkele nagels verloren maar maandag (30/09) barstte eentje een beetje. Je kon het nauwelijks zien en ze zagen er nog steeds perfect uit maar ik was de kleur een beetje beu aan het worden dus ik besliste ze eraf te halen. :p Je kon zien dat ze een beetje omhoog begonnen te komen, maar ik denk dat ik ze er zeker nog 4 dagen op had kunnen laten zitten zonder dat er een nagel loskwam.

The removal proces is supposed to be very easy. You should be able to lift the sides and of not, you should use some polish remover on the sides to loosen them. They were still pretty stuck to my nails so I dipped al of my nails in some nail polish remover. After that they where still holding up, but I decided to try and peel them off. It was harder than you would expect from press-on nails, which is why they did damage my nails a little, BUT that could just be because my nails where already damaged!
Het verwijderen van de nagels zou heel gemakkelijk moeten zijn. Je zou de zijkanten moeten kunnen liften en als dat niet lukt zou je de zijkanten kunnen lossen met wat nagellak remover. Ze zaten nog steeds heel erg vast op mijn nagels, dus ik heb ze even in nagellak remover gedompeld. Nadat ik dat gedaan had zaten ze nog steeds goed vast, maar ik besloot ze eraf te trekken. Het was moeilijker dan je zou verwachten van press-on nagels, wat ook de reden is dat ze mijn nagels een klein beetje beschadigd hebben, MAAR dat kan ook zijn omdat mijn nagels al een beetje beschadigd waren!

Overall, I would repurchase these nails! They are definitely worth the €10,99 in my opinion! I would recommend to apply them to healthy nails. It’s really convenient for on a holiday if you don’t want to do anything about your nails and want them to look good for one or even two whole weeks! The little nail polish bottle they come in makes it easy to cary them with you! Just keep in mind to be careful the first day and they will be perfect for along time! 
In het algemeen zou ik deze nagels zeker opnieuw kopen! Ze zijn zeker de €10,99 waar naar mijn mening! Ik zou ze wel aanbrengen om onbeschadigde nagels. Het is zeer gemakkelijk voor op vakantie, als je niets wil doen aan je nagels en toch wilt dat ze 1 of 2 weken er goed uitzien! Het klein nagellak potje waar ze in verkocht worden maakt het ook makkelijk om ze met je mee te nemen! Hou gewoon in gedachten dat je de eerste dag voorzicht moet zijn en dan zullen ze er heel lang perfect uitzien!

Thanks for reading!
Dankjewel om te lezen!

What is your favorite nail product?
Wat is jou favoriete nagelproduct? 

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Makeup Collection | Lippies: (Tinted) Lip Balm

Hi dolls!

Today I have another video for you guys! Still haven’t found the courage to film myself, so for now these kinds of videos will be the ones I upload! :p Hope you enjoy!
Vandaag heb ik opnieuw een filmpje voor jullie! Ik heb nog steeds de moed niet gevonden om mezelf te filmen dus voorlopig blijft het bij dit soort filmpjes! :p Ik hoop dat jullie het leuk vinden!


xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Spending Ban

Hi lovelies!

Today I just wanted to do a quick blog post on something I will be doing this month, so keep on reading!
Vandaag wou ik snel een artikel schrijven over iets dat ik deze maand zal doen, dus blijf zeker lezen!

I tweeted about this a while ago, and today is the day that it starts, my spending ban! It just had to happen because ever since I started blogging I’ve been wanting to try out everything and I’ve been buying a lot (as you can see in my hauls, which isn’t even all of it). So I decided to stop buying things during the month of october. 
Ik heb hier onlangs nog over getweet en vandaag start het echt, mijn spending ban! Het moest gewoon gebeuren want sinds ik begonnen ben met mijn blog, wil ik echt alles uitproberen en koop ik veel (zoals jullie in de shoplogs kunnen zien, waarin nog niet alles vermeld is). Dus besloot ik om te stoppen met shoppen tijdens de maand oktober.

I will be updating you guys every week and just to let you know beforehand, I will probably post another haul at the end of this month just because I still have some things that I bought, that aren’t in the haul yet (the reason for that you can find in my collective haul). So the products in that haul will be all of the things I bought up until yesterday, not in october (unless I fail, which I will let you guys know :D)! 
Ik zal jullie elke week updaten en even op voorhand, ik zal waarschijnlijk eind deze maand nog een shoplog posten omdat ik nog enkele dingen gekocht had die nog niet in mijn shoplogs vermeld zijn (de reden daarvoor vind je in mijn collectieve shoplog). Dus de producten die daarin zullen voorkomen, zijn dingen die ik tot gisteren gekocht heb en dus niet in oktober (tenzij ik faal, maar dat laat ik jullie dan wel weten :D)!

That’s it for today! Thanks for reading!
Dat was het voor vandaag! Dankjewel om te lezen!

Do you have any tips on surviving a spending ban? Let me know in the comments!
Heb jij tips om een spending ban vol te houden? Laat het mij dan zeker even in de reacties weten!

Xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Collective haul: July. August. September. Collectieve Shoplog: Juli. Augustus. September.

Today I wanted to do a quick collective haul. I’m not going to go into detail on everything I bought the last 3 months, but if you want to know anything about a product, just let me know and I will definitely answer your questions! 
Vandaag wou ik een collectieve shoplog doen. Ik ga de producten die ik de afgelopen 3 maanden kocht niet in detail bespreken, maar als je graag iets wil weten over een products, laat het dan zeker even weten en ik zal zeker alle vragen beantwoorden!


Maybe you don’t know this yet, but I LOVE The Body Shop! I could buy everything in that store! So obviously I went there for some new goodies! I bought some makeup products (my first ones from TBS, I never had any makeup from them), but also some body products from an outlet store, so I think those are from last year, but I thought the christmas themed products would be nice for the holidays!
Misschien weten jullie dit nog niet, maar ik HOU van The Body Shop! Ik zou alles uit die winkel kunnen kopen! Dus natuurlijk ging ik er enkele dingen kopen! Ik kocht enkele make-up producten (mijn eerste van TBS, ik heb nog nooit make-up van hen geprobeerd), maar ook enkele body producten in een outlet winkel, dus ik denk dat deze van vorig jaar zijn, maar ik vond de kerstmis lijn wel leuk voor de feestdagen!Another store I can’t resist is Kruidvat, which is a drugstore. I mean, common, who doesn’t love the budget drugstore makeup brands? Two of the brands I buy pretty often are Catrice and Essence. But recently I’ve also been loving Bourjois. The last brand I bought in Kruidvat was L’Oréal as you will see in the pictures.
Een andere winkel waar ik niet aan kan weerstaan is Kruidvat. Ik bedoel, komaan, wie houdt er nu niet van budget make-up merken? Twee merken die ik vrij vaak koop zijn Catrice en Essence. Maar tegenwoordig vind ik Bourjois ook heel leuk. Het laatste merk dat ik in Kruidvat kocht was L’Oréal zoals je in de foto’s zal zien.
   


The last store I visited was Hema. I don’t really know what I can compare this store with, but it’s a brand on it’s own that sells makeup, schoolsupplies, food, clothing, …, a little bit of everyhing. I never really bought makeup by Hema, but I heard about their lipsticks and wanted to try one out.
De laatste winkel waar ik naartoe ging was Hema. Ik denk dat alle Belgen en Nederlanders deze winkel wel kennen. Ik heb nooit echt make-up bij Hema gekocht maar ik hoorde onlangs goede dingen over de lipsticks dus wou ik ze toch eens proberen. 


Lastly I ordered these nail wheels on ebay to finally be able to do my nail polish collection post, which will be comming soon!
Als laatste bestelde ik deze nagelwielen op ebay om eindelijk mijn nagellak stash te kunnen tonen in een blogpost. Deze komt er binnenkort ook aan!


I did bought some other things recently, but since I don’t have them with my in my dorm room at the moment, I will be showing you these in another blog post if you want!
Ik kocht ook nog enkele andere dingen, maar aangezien ik deze op dit moment niet bij mij heb op mijn kot, zal ik jullie deze in een andere blog post tonen als jullie dat willen!

Thanks for reading! Which product do you want a review on?
Bedankt om te lezen! Van wel product wil jij een review?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Review | Freeman Facial Detoxifying mask (Chocolate & Strawberry)

Hi sweeties!

Today I have a little review for you guys, so keep on reading of you want to know my thoughts on the Freeman Facial Detoxifying mask in Chocolate & Strawberry.
Vandaag heb ik een review voor jullie, dus als je wil weten wat ik van het Freeman Facial Detoxifying mask in Chocolate & Strawberry vind, lees dan snel even verder.


Let’s start of with the most noticeable characteristic of the mask: the scent! If you love chocolate, you will love to put this on your face and be in chocolate heaven for 15 minutes! Try not to eat it though. :p The strawberry isn’t really noticeable but that’s just because it only contains strawberry extract to minimize the appearance of pores.
Laten we beginnen met het meest opvallende kenmerk: de geur! Als je van chocolade houdt, dan zal je er ook van houden om dit op je gezicht te smeren en 15 minuten in chocolate heaven te zijn! Probeer het niet op te eten. :p De aardbeien ruik je er niet echt in, maar dat is gewoon omda het enkel aardbeienextract bevat om de zichtbaarheid van poriën te verminderen.

What this detoxifying clay mask claims to do is tone the skin, like I just said, minimize the appearance of large pores and nourish and moisturize thanks to Shea and cocoa butter.
Wat dit masker beweert te doen is de huid te voeden en te hydrateren dankzij de Shea- en cacaoboter en zoals ik al eerder zei, de zichtbaarheid van poriën te verminderen.

As you can see in the picture above, I like to apply it with a brush. What I love the most about this mask is that it makes my skin feel so clean, smooth and soft that I just want to apply it every day! Obviously I don’t do that but still it gives me great results. I don’t think large pores can get smaller with any product, but when you apply this mask, you really feel your skin almost cringe. It feels tighter afterwards and if I use the mask often enough (about 2 times a week) I do feel like my pores are less noticeable. 
Wat ik het leukst vind aan dit masker is dat het mijn huid ongelooflijk proper en zacht doet aanvoelen dat ik het elke dag zou willen aanbrengen! Natuurlijk doe ik dit niet, maar toch geeft het mij fijne resultaten. Ik denk niet dat poriën kunnen verkleinen met een product, maar wanneer je dit masker aanbrengt, voel je de huid echt samentrekken. Het voel strakker nadat je het masker hebt afgewassen en als ik het vaak genoeg aanbreng (ongeveer 2 maal per week), zijn mijn poriën inderdaad iets minder zichtbaar.

This mask only costs around €5 and you get 150ml or 6 fluid ounces, which is a massive amount for a product of which you need such a little amount to cover your whole face. I have used this mask for so many times and I still have so much left! If I ever run out of this, I will definitely repurchase it!
Dit masker kost maar iets van een €5 en je krijgt 150ml in de verpakking, wat heel erg veel is voor een masker waar je zo weinig van nodig hebt om je hele gezicht te bedekken. Ik heb dit masker al zo vaak gebruikt en er zit nog enorm veel in de tube. Als ik hem ooit op krijg, zal ik dit masker zeker opnieuw kopen!

These were the reasons why this really is a budget must have in my opinion!
Dit waren de redenen waarom dit echt een budget must have is volgens mij!

What’s your favorite face mask?
Wat is jou favoriete masker?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.